Kuuleminen

Kuulemisella tarkoitetaan keskeisten sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista valmisteilla olevasta asiasta. Sidosryhmät voivat osallistua säädösten valmisteluun tai heidän näkemyksiään kuullaan muilla tavoilla valmistelun kuluessa esimerkiksi lausuntokierrosten, kuulemistilaisuuksien tai keskustelufoorumien välityksellä. Sidosryhmiä ovat muun muassa viranomaiset, asiantuntijat, järjestöt, yritykset ja kansalaiset.

Kuulemisen tavoitteena on säädösvalmistelun avoimuus ja hyvä laatu. Sidosryhmien kuulemisen ja osallistumisen kautta säädösvalmistelijat ja päätöksentekijät saavat asiantuntija- ja kokemustietoa sekä näkemyksiä valmisteilla olevan asian vaikutuksista eri kohderyhmiin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kuuleminen edistää tehokasta valmistelua ja päätöksentekoa. Se myös helpottaa säädösten toimeenpanoa, koska kuulemisen avulla sidosryhmät saavat tietoa säädöksistä ja niiden tavoitteista.

Sidosryhmien kuulemista ja osallistumista ohjaavat valtioneuvoston antamat ohjeet kuulemisesta säädösvalmistelussa. Vuonna 2016 annettu uusi ohje korvaa vuonna 2010 annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen kuulemisesta säädösvalmistelussa. Uudistetun ohjeen tueksi on laadittu myös materiaalia kuulemisen prosessista ja menetelmistä. 

Ohje koskee lakien, asetusten ja oikeussääntöjä sisältävien määräysten valmistelua. Lisäksi kuulemisessa on noudatettava säädösvalmistelun avoimuudesta ja kuulemismenettelystä muun muassa perustuslaissa, laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta, hallintolaissa ja kielilaissa annettuja säännöksiä.

Lisätietoa:

Säädösvalmistelun kuulemisopas (Finlex)