Saamen kielilain 31 § nojalla maksettavat avustukset

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset. Avustuksia varten on tänä vuonna käytettävissä yhteensä 150 000 euroa.

Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2019 jälkeen aiheutuneisiin tai aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa oikeusministeriölle viimeistään 1.4.2019 klo 16:15 sähköisesti osoitteeseen oikeusministerio@om.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös postiosoitteeseen Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Hakemuksessa tulee selvittää ne erityiset lisäkustannukset, joiden kattamiseksi avustusta haetaan.

Mikäli hakemus tehdään saamen kielilain 18 §:n perusteella, hakemuksessa tulee selvittää myös, että hakija on mainitussa lainkohdassa tarkoitettu yksityinen. Jos hakijana on yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö, hakemukseen tulee liittää yhteisöä tai säätiötä koskeva rekisterinote sekä viimeksi vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Hakemuksessa tulee myös ilmoittaa selkeästi hakijan yhteystiedot, joista hakija on tavoitettavissa koko menettelyn ajan, sekä tilinumero (IBAN-muodossa), jolle mahdollisesti myönnettävä avustus maksetaan. Yhteystietoihin pyydetään merkitsemään hakijan sähköpostiosoite, mikäli hakija suostuu siihen, että päätös ja muut yhteydenotot toimitetaan sähköisesti.

Hakemusmenettelyssä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Maija Iles, maija.iles@om.fi, 02951 50038.

Pohjoissaame: SÁMI GIELLALÁGA 31 §:a VUOĐUL MÁKSOJUVVON DOARJAGAT

Inarinsaame: TORJUUH, MOH MÁKSOJEH SÄÄMI KIELÂLAAVÂ 31 § VUÁĐULD

Koltansaame: SÄÄʹM ǨIÕLL-LÄÄʹJJ 31 § VUÄIVVA MÄʹHSSEM VUEʹLNN ÅÅRRAI VEÄʹǨǨTIEʹǦǦ