Saamen kielilain 31 § nojalla maksettavat avustukset

Oikeusministeriö ilmoittaa haettavaksi saamen kielilain (1086/2003) 31 §:ssä tarkoitetut avustukset. Avustuksia varten on tänä vuonna käytettävissä yhteensä 120 000 euroa. Oikeusministeriö on jo myöntänyt 16.3.2018 päättyneen haun perusteella avustuksia 70 000 eurolla. Tässä täydentävässä haussa voidaan myöntää avustuksia 50 000 eurolla.

Avustusta voidaan myöntää saamelaisten kotiseutualueen kunnille, seurakunnille ja paliskunnille sekä lain 18 §:ssä tarkoitetuille yksityisille mainitun lain soveltamisesta aiheutuvien erityisten lisäkustannusten kattamiseksi. Nyt haettavat avustukset on tarkoitettu 1.1.2018 jälkeen aiheutuneisiin tai aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa oikeusministeriölle viimeistään 31.8.2018 klo 16:15 sähköisesti osoitteeseen oikeusministerio@om.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös postiosoitteeseen Oikeusministeriö, Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö, PL 25, 00023 Valtioneuvosto. Hakemuksessa tulee selvittää ne erityiset lisäkustannukset, joiden kattamiseksi avustusta haetaan.

Mikäli hakemus tehdään saamen kielilain 18 §:n perusteella, hakemuksessa tulee selvittää myös, että hakija on mainitussa lainkohdassa tarkoitettu yksityinen. Jos hakijana on yksityisoikeudellinen yhteisö tai säätiö, hakemukseen tulee liittää yhteisöä tai säätiötä koskeva rekisterinote sekä viimeksi vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Hakemuksessa tulee myös ilmoittaa selkeästi hakijan yhteystiedot, joista hakija on tavoitettavissa koko menettelyn ajan, sekä tilinumero, johon mahdollisesti myönnettävä avustus maksetaan. Yhteystietoihin pyydetään merkitsemään hakijan sähköpostiosoite, mikäli hakija suostuu siihen, että päätös ja muut yhteydenotot toimitetaan sähköisesti.

Hakemusmenettelyssä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Johanna Hautakorpi, johanna.hautakorpi(a)om.fi, 02951 50018.

Hakuilmoitus, täydentävä haku, pohjoisssaame

Hakuilmoitus, täydentävä haku, inarinsaame

Hakuilmoitus, täydentävä haku, koltansaame

 

Useita oikeusalan EU-rahoitushakuja auki

EU-komissiolla on käynnissä ja avautumassa useita oikeusalan EU-rahoitushakuja vuodelle 2018. Oikeusministeriön koordinoi kansallisella tasolla Oikeusohjelmaa (Justice) ja Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmaa (REC).

Edellisvuosien tapaan myös vuonna 2018 oikeusalaohjelmassa tuomarien, syyttäjien ja muiden oikeudellisten toimijoiden koulutukseen siviili- ja rikosoikeuden puolella on suunnattu varoja. REC-ohjelmassa on lisääntyneen maahanmuuton seurauksena suunnattu varoja muun muassa rasismin, muukalaisvihamielisyyden ja vihapuheen vastustamiseen.

Oikeusalaohjelman kokonaisbudjetti vuonna 2018 on 45 949 000 euroa ja REC-ohjelman kokonaisbudjetti vuonna 2018 on 62 282 000 euroa.

Oikeusalaohjelmassa budjetti jakautuu seuraavien rahoituslinjojen kesken:

33 03 01, oikeudellinen koulutus ja oikeuden saatavuus (31 200 000 euroa; 68,05 %)
33 03 02, oikeudellinen yhteistyö (12 000 000 euroa; 26,12 %)
18 06 01, huumeet (2 749 000 euroa; 5,95 %)

REC-ohjelmassa budjetti jakautuu seuraavien rahoituslinjojen kesken:

33 02 01, oikeuksien turvaaminen ja kansalaisten voimaannuttaminen (26 451 000 euroa; 42,47%)
33 02 02, syrjimättömyyden ja tasa-arvon edistäminen (35 831 000, 57,53%)

Komissio julkistaa vuoden 2018 rahoitushaut alkuvuonna 2018 hakuportaalissaan (participant portal) osoitteessa http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Justice-ohjelmassa on avautumassa kolme rahoitushakua:

JUST-JACC-AG-2018: Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime and the rights of victims of crime

Haun tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, joiden tavoite on:

helpottaa tehokasta oikeuden saatavuutta, mukaan lukien rikoksen uhrin oikeuksien edistäminen ja tukeminen vastaajan oikeudet huomioiden

Rahoitushaun kokonaisbudjetti: 4 600 000 EUR

Haku aukeaa: 17.5.2018

Haun määräaika: 19.9.2018

Haun lisätiedot ja hakuohjeet: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-ag-2018.html

 

JUST-JACC-EJU-AG-2018: Action grants to support national or transnational e-Justice projects

Haun tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, joiden tavoite on:

edistää Euroopan e-Justice strategian 2014-2018 tavoitteiden toteutumista

Rahoitushaun kokonaisbudjetti: 2 200 000 EUR

Haku aukeaa: 5.6.2018

Haun määräaika: 16.10.2018

Haun lisätiedot ja hakuohjeet: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2018.html

 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2018: Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law and fundamental rights

Haun tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, joiden tavoite on:

edistää tehokasta ja johdonmukaista EU-lain soveltamista siviili- ja rikosoikeuden, perusoikeuksien, oikeudellisen etiikan ja oikeusturvan alueilla, osoittamalla oikeusalan ammattilaisten koulutuksen tarve edellä mainittujen oikeusalojen suhteen

Rahoitushaun kokonaisbudjetti: 5 350 000 EUR

Haku aukeaa: 14.6.2018

Haun määräaika: 25.10.2018

Haun lisätiedot ja hakuohjeet: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html

 

Muut avoinna olevat haut:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jcoo-ejn-ag-2018.html

Rights, Equality and Citizenship, REC-ohjelmassa on tällä hetkellä avoinna kolme rasismin vastaiseen työhön tarkoitettua rahoitushakua:

REC-RRAC-RACI-AG-2018 - Call for proposals to prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance

Haun tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, jotka pyrkivät:

- vahvistamaan viharikoksiin ja vihapuheeseen puuttumista, mukaanluettuna rikoslain keinot mutta ei rajoittuen vain niihin;

- tukemaan viharikosten ja vihapuheen uhreja;

- ennaltaehkäisemään vihaa vahvistamalla suvaitsevaisuutta ja yhteiskunnan koheesiota.

Projektit voivat kohdistua jonkun tietyn tyyppisen suvaitsemattomuuden vastustamiseen, kuten antisemitismi, islam-vastaisuus, homofobia, transfobia, romanivastaisuus, muukalaisvastaisuus, maahanmuuttovastaisuus, afrofobia ja vammaisia henkilöitä vastaan kohdistuvat viharikokset.

Rahoitushaun kokonaisbudjetti: 4.000.000 EUR

Haun määräaika: 4.10.2018

Haun lisätiedot ja hakuohjeet: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html

 

REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 - Call for proposals to monitor, prevent and counter hate speech online

Haun tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, jotka pyrkivät:

- kehittämään, tutkimaan ja analysoimaan nettivihapuheen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja trendejä;
- kehittämään vastapuhetta vihapuheelle (counter-narratives) ja edistämään netinkäyttäjien kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa;
- puuttumaan laittomaan vihapuheeseen sosiaalisen median/ internet-yhtiöiden alustoilla sekä lisäämään läpinäkyvyyttä siitä miten vihapuheeseen puututaan verkossa.

Erityisesti haulla halutaan tukea toimintoja, jotka liittyvät EU-komission nettivihapuheen vastustamiseen liittyvien käytännesääntöjen toimeenpanoon.  

Rahoitushaun kokonaisbudjetti: 1.500.000 EUR

Haun määräaika: 11.10.2018

Haun lisätiedot ja hakuohjeet: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html

 

REC-RRAC-HATE-AG-2018 - Restricted call for proposals for public authorities on preventing and combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and in particular hate crime and hate speech

Viranomaisille tarkoitettu kohdennettu haku, jonka tarkoituksena on vahvistaa julkisten toimijoiden kykyä vastata viharikoksiin ja vihapuheeseen. Haun tarkoittamia viranomaisia voivat olla kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason viranomaiset eri hallinnonaloilla.

Haun tarkoituksena on rahoittaa hankkeita, jotka pyrkivät:

- kehittämään ja toimeenpanemaan rasismin, muukalaisvihamielisyyden ja muun suvaitsemattomuuden vastaisia politiikkatoimia, toimintasuunnitelmia ja strategioita kansallisella, alueellisella tai paikallistasolla.;
- kehittämään työkaluja ja käytäntöjä, joiden avulla tehostetaan kansallisen lainsäädännön toimeenpano, erityisesti liittyen vihapuheen ja viharikosten tutkinnan, syyttämisen ja tuomioistuinkäsittelyjen tehostamiseen sekä uhrien oikeuksien vahvistamiseen ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseen;
- viharikosten kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Rahoitushaun kokonaisbudjetti: 1.500.000 EUR

Haun määräaika: 27.9.2018

Haun lisätiedot ja hakuohjeet: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2018.html