Hallintolaki

Viranomaisessa asiointia ja hallintoasian käsittelyä koskeva hallintolaki tuli voimaan vuoden 2004 alusta.

Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista ja hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Lakiin sisältyy säännökset muun muassa asian vireillepanosta ja käsittelystä sekä päätöksen tiedoksiannosta. Hallintolaissa säädetään myös menettelystä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä."

Hallintolaki ja sen valmisteluaineistoa