Hallintolaki

Viranomaisessa asiointia ja hallintoasian käsittelyä koskeva hallintolaki tuli voimaan vuoden 2004 alusta.

Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista ja hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Lakiin sisältyy säännökset muun muassa asian vireillepanosta ja käsittelystä sekä päätöksen tiedoksiannosta. Hallintolaissa säädetään myös menettelystä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä."

Hallintolaki ja sen valmisteluaineistoa:

Eripainos

Hallintolaki. Eripainos. Oikeusministeriön julkaisuja 2003:3. (Myynti Edita Prima Oy, asiakaspalvelu puh. 020 450 011, faksi 020 450 2470, sähköposti: prima.asiakaspalvelu@edita.fi)