Seuranta ja jälkiarviointi

Seurannalla tarkoitetaan ministeriöiden jatkuvaa tiedon hankintaa siitä, kuinka lainsäädäntö voimaantulonsa jälkeen toimii. Jälkiarvioinnit ovat puolestaan kertaluontoisia ja perusteellisempia tiedonkeruuhankkeita, joilla arvioidaan sääntelyn vaikutuksia ja muutostarpeita.

Lainsäädännön seurannan ja jälkiarvioinnin avulla saadaan tärkeää tietoa sääntelyn toimivuudesta ja ajantasaisuudesta. Samalla seuranta ja jälkiarviointi tuottavat tietoa tulevien lakiuudistusten valmistelua varten. Lisäksi ne edistävät päätöksenteon avoimuutta, vastuullisuutta ja hyväksyttävyyttä. 

Seurantaan ja mahdolliseen jälkiarviointiin varaudutaan jo lainvalmistelun aikana. Tiedot vireillä olevista ja valmistuneista jälkiarviointihankkeista julkaistaan pääsääntöisesti valtioneuvoston Hankeikkunassa.

Oikeusministeriö koordinoi lainsäädännön ja jälkiarvioinnin kehittämistä valtioneuvostossa, mutta ministeriöt vastaavat seurannan ja jälkiarvioinnin toteuttamisesta omilla toimialoillaan. 
Lainsäädännön seurannasta ja jälkiarvioinnista on laadittu valtioneuvoston yhteiset periaatteet. Periaatteissa käsitellään lainsäädännön seurannan ja jälkiarvioinnin suunnittelua, toteutusta ja raportointia sekä EU-säädöksiin ja valtiosopimuksiin liittyviä erityiskysymyksiä.

Lisätietoja: Valtioneuvoston yhteiset periaatteet lainsäädännön seurannasta ja jälkiarvioinnista