Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman ajankohtaiset haut 

Euroopan komission Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot (CERV) -rahoitusohjelmassa on avautunut uusia hakuja. Loppuvuonna 2021 avautuvista hauista rahoitusta suunnataan kansalaisten sitoutumisen ja osallistumisen lisäämiseen, EU:n perusoikeuskirjaan liittyvän osaamisen vahvistamiseen, sukupuolittuneen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn, lasten oikeuksien edistämiseen, kuntien ja kaupunkien rajat ylittävän yhteistyön edistämiseen sekä tietoisuuden lisäämiseen Euroopan unionin alkuperästä, monimuotoisuudesta ja arvoista.   

CERV-rahoitusohjelman tarkoituksena on suojella ja edistää arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Unionin yhteisiä arvoja ovat mm. ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Ohjelmalla on neljä erityistavoitetta, jotka ovat:

1.    Vahvistaa unionin yhteisiä arvoja erityisesti myöntämällä rahoitusta kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka toiminnallaan edistävät perusoikeuksia. 
2.    Edistää tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjintää ja eriarvoisuutta, joka perustuu sukupuoleen, alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen.
3.    Edistää kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista Euroopan unionissa.
4.    Ennaltaehkäistä erityisesti lapsiin, nuoriin, naisiin sekä muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa, puuttua siihen sekä tukea ja suojella väkivallan uhreja.

Rahoitusohjelmalla pyritään erityisesti tukemaan paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimivia kansalaisjärjestöjä. Rahoitusta voivat hakea järjestöjen lisäksi hausta riippuen myös viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

CERV-rahoitusohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2021–22 on reilut 200 miljoonaa euroa. CERV-ohjelmassa yhdistyvät aiemmin toimineet rahoitusohjelmat Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -rahoitusohjelma (REC) ja Kansalaisten Eurooppa.

Oikeusministeriössä toimii CERV- ohjelman kansallinen yhteyspisteenä, jonka tehtävänä on tarjota ohjelman hakijoille, sidosryhmille ja tuensaajille riippumatonta ohjausta, käytännön tietoa ja apua kaikissa ohjelmaan liittyvissä asioissa. 

Yhteyspisteen sähköpostiosoite on cerv.om(at)gov.fi 

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Roosa Talvitie, p. 0295 150 147, [email protected]

Avoimet haut Euroopan komission hakuportaalissa

CERV-rahoitusohjelman vuosiohjelma vuosille 2021-2022
 
Tilaa Euroopan komission uutiskirje oikeusalan rahoitusohjelmista 

Ajankohtaiset CERV-ohjelman haut

Call for proposals to promote capacity building and awareness on the EU Charter of Fundamental Rights and activities on fundamental rights breaches 

Haulla on kaksi painopistettä: 
1) EU:n perusoikeuskirjaan liittyvän osaamisen ja kapasiteetin vahvistaminen ja tietoisuuden lisääminen/EU:n perusoikeuskirjan johdonmukaisen toimeenpanon tukeminen perusoikeuskirjaa koskevan strategian mukaisesti sekä perusoikeuksien kulttuurin edistämistä jäsenmaissa 
2) oikeusalan ammattilaisten, kansalaisjärjestöjen ja riippumattomien ihmisoikeuselinten osaamisen ja kyvykkyyden vahvistaminen ryhtyä oikeustoimiin kansallisella ja Euroopan tasolla, sekä oikeuden saatavuuden ja oikeuksien täytäntöönpanon edistäminen koulutuksen, osaamisen ja parhaiden käytänteiden vaihdolla.    

Haku toteutetaan ensimmäistä kertaa. 
Haku avautui 29.10.2021 ja sulkeutuu 24.2.2022
Budjetti: 2 miljoonaa euroa
Kohderyhmä: kansalaisjärjestöt, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot, tasa-arvoelimet ja oikeusasiamiesinstituutiot ja oikeuskanslerinvirasto.

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta. 

Call for proposals on Citizens' engagement and participation

Haun tarkoituksena on edistää kansalaisten ja heitä edustavien järjestöjen osallistumista ja panosta unionin demokraattiseen toimintaan ja kansalaistoimintaan kaikilla unionin toiminta-aloilla.  

Haku keskittyy erityisesti 
- vuoden 2024 Euroopan parlamenttivaaleihin ja demokratian vahvistamiseen EU: ssa sekä EU:n kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien toteutumiseen,  
- COVID-19- pandemian vaikutuksiin demokraattiseen keskusteluun ja perusoikeuksien toteutumiseen, 
- innovatiivisiin demokratian edistämistoimiin ja erityisesti digitaalisiin työkaluihin (”e-demokratia”)
- disinformaation torjuntaan ja medialukutaidon edistämiseen sekä 
- ilmasto- ja ympäristöaiheiseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön. 

Haku avautui 28.10.2021 ja sulkeutuu 10.02.2021. 
Budjetti: 17,4 miljoonaa euroa 
Kohderyhmä: voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, ml. kansalaisjärjestöt, koulutus- kulttuuri- ja tutkimusalan toimijat

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.