Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelman haut vuonna 2021

EU-komissio on avannut Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot (CERV) -rahoitusohjelman ensimmäiset haut vuodelle 2021. Tänä vuonna EU-rahoitusta suunnataan EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpanoon, sukupuolittuneen ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn, lasten oikeuksien edistämiseen, rasismin ja syrjinnän vastaisiin toimiin sekä tietoisuuden lisäämiseen Euroopan unionin alkuperästä, monimuotoisuudesta ja arvoista.

CERV-rahoitusohjelman tarkoituksena on suojella ja edistää arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Unionin yhteisiä arvoja ovat mm. ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Ohjelmalla on neljä erityistavoitetta, jotka ovat

  1. Vahvistaa unionin yhteisiä arvoja erityisesti myöntämällä rahoitusta kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka toiminnallaan edistävät perusoikeuksia 
  2. Edistää tasa-arvoa sekä ehkäistä syrjintää ja eriarvoisuutta, joka perustuu sukupuoleen, alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen 
  3. Edistää kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista Euroopan unionissa
  4. Ennaltaehkäistä erityisesti lapsiin, nuoriin, naisiin sekä muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa, puuttua siihen sekä tukea ja suojella väkivallan uhreja.

Rahoitusohjelman hakuajat päättyvät pääasiassa loka- tai marraskuussa 2021. Poikkeuksena on haku, jolla ehkäistään sukupuolittunutta ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä haku, jolla ehkäistään rasismia ja syrjintää, joiden määräaika on 15.6.

Rahoitusohjelmalla pyritään erityisesti tukemaan paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla toimivia kansalaisjärjestöjä. Rahoitusta voivat hakea järjestöjen lisäksi hausta riippuen myös viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset.

CERV-rahoitusohjelman kokonaisbudjetti vuodelle 2021 on noin 91 miljoonaa euroa. Osa vuoden 2021 hauista toteutetaan uudestaan myös vuonna 2022, jolloin kokonaisbudjetti on reilut 200 miljoonaa euroa. CERV-ohjelmassa yhdistyvät aiemmin toimineet rahoitusohjelmat Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus –rahoitusohjelma (REC) ja Kansalaisten Eurooppa.

Avoimet haut Euroopan komission hakuportaalissa.

CERV-rahoitusohjelman vuosiohjelma vuosille 2021-2022.

Tilaa Euroopan komission uutiskirje oikeusalan rahoitusohjelmista.  

Lisätietoja:
Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija, p. 029 515 0275, [email protected]

Ajankohtaiset CERV-ohjelman haut

Call for proposals limited/restricted to national Data Protection Authorities on reaching out to stakeholders in data protection legislation (CERV-2021-DATA)

Haun tarkoituksena on jatkaa REC-ohjelman aikana käynnistettyä työtä, jossa jalkautetaan kansallisella tasolla EU:n tietosuoja-asetusta. Erityisiä painopisteitä ovat pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen tietosuoja-asetuksen asettamien vaatimusten toimeenpanossa sekä tietoisuuden lisääminen tietosuoja-asetuksesta koko väestön keskuudessa. 
Avautui 6.5.2021, sulkeutuu 9.11.2021
Budjetti 1 850 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children (CERV-2021-DAPHNE)

Vuoden 2021 haun tavoitteena on tukea naisiin, lapsiin, nuoriin ja HLBTIQ-ihmisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamista, ehkäisyä ja siltä suojelua. Erityisenä painopisteenä on COVID19-pandemian vaikutukset näihin ryhmiin. Lisäksi haulla torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa käymällä kriittistä keskustelua perinteisestä maskuliinisyyskäsityksestä sekä lisäämällä miesten ja poikien osallisuutta väkivallan vastaisessa työssä. 
Avautui 20.4.2021, sulkeutuu 15.6.2021
Budjetti 17 700 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination (CERV-2021-EQUAL)

Haulla on viisi erillistä painopistettä: 

  1. Suvaitsemattomuuden, rasismin, muukalaisvihamielisyyden, syrjinnän, vihapuheen ja viharikosten torjuminen (4 500 000 euroa)
  2. Monimuotoisuusjohtamisen ja inkluusion edistäminen sekä julkisen että yksityisen sektorin työpaikoilla (500 000 euroa)
  3. HLTBIQ-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän torjuminen sekä HLBTIQ-ihmisten yhdenvertaisuuden edistäminen (1 000 000 euroa)
  4. Verkkovihapuheen ehkäiseminen, raportointi ja siihen puuttuminen (1 500 000 euroa)
  5. Julkisille viranomaisille rajattu haku (moniperusteiseen ja intersektionaaliseen) syrjintään, rasismiin ja muukalaisvihamielisyyteen puuttumisen tukemiseksi (1 500 000 euroa)

Avautui 20.4.2021, sulkeutuu 15.6.2021
Kokonaisbudjetti 9 900 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.

Call for proposals to protect and promote the rights of the child (CERV-2021-CHILD)

Haun tavoitteena on vastata negatiivisiin vaikutuksiin, joita COVID19-pandemialla on ollut lapsiin. Tähän pyritään edistämällä lasten oikeuksien huomioonottamista koronatoimissa ja muissa hätätilanteisiin liittyvissä toimissa sekä edistämällä EU:n lasten oikeuksia koskevan strategian toimeenpanoa.
Avautui 20.4.2021, sulkeutuu 7.9.2021
Budjetti 2 160 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta. 

European Remembrance (CERV-2021-CITIZENS-REM)

Haun tavoitteena on tukea projekteja, jotka ylläpitävät tietoisuutta Euroopan modernia historiaa keskeisesti määrittävistä tapahtumista, kuten autoritaaristen ja totalitaaristen hallintojen vaikutuksista. Lisäksi lisätään tietoisuutta eurooppalaisten kansalaisten keskuudessa yhteisestä historiasta, kulttuurista, kulttuuriperimästä sekä yhteisistä arvoista. Samalla lisätään ymmärrystä Euroopan Unionista, sen alkuperästä, tarkoituksesta, monimuotoisuudesta, saavutuksista sekä keskinäisen ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden merkityksestä. 
Avautuu 29.4.2021, sulkeutuu 7.9.2021
Budjetti 4 515 000 € 

Lisätietoja hausta Euroopan komission sivuilta.