ETNO:n logo.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) toimii valtakunnallisena vuoropuhelun foorumina. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi kestää 17.12.2020–16.12.2024. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen. Etnolla on valtakunnallinen neuvottelukunta ja seitsemän alueellista neuvottelukuntaa.

Etnon tehtävistä, toiminnasta ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 771/2015.

Etnon päätarkoitus on vuoropuhelu

Etnon päätarkoitus on mahdollistaa vuoropuhelu eli säännöllinen yhteistyö ja parempi ymmärrys maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä.

Etnon jäsenet kokoontuvat säännöllisesti, jakavat tietoa ja tuovat esiin erilaisia näkökulmia asioihin. Etno vaikuttaa myönteiseen asenneilmapiiriin ja hyviin väestösuhteisiin järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia ja lisäämällä tietoa Suomen monimuotoisuudesta.

Etno on asiantuntijaverkosto

Etno toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maahanmuuttajien vaikuttamismahdollisuuksiin ja osallistumiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä.

Etno voi perustaa omia työryhmiä ja antaa lausuntoja. Etno voi tehdä ehdotuksia tai toimia kumppanina selvitys- ja kehittämishankkeissa. Etnon jäsenet osallistuvat lausuntojen valmisteluun ja työryhmätyöskentelyyn. Osallistumalla valmisteluun on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, lainsäädäntöön ja rakenteisiin yhteiskunnassa.

Etnolla on neuvoa-antava rooli

Etno voi vaikuttaa yhteiskunnassa käymällä keskustelua, lisäämällä ymmärrystä ja oikeaa tietoa. Etno voi esimerkiksi antaa suosituksia sekä tehdä lausuntoja ja aloitteita.

Neuvottelukunnalla ei ole päätösvaltaa eikä toimeenpanovaltaa. Etnon suositukset eivät ole lainsäädännöllisesti sitovia.

Ajankohtaista

Etno sosiaalisessa mediassa

Etno facebookissa

Etno Twitterissä: @EtnoEtno

Yhteystiedot

Peter Kariuki, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit ETNO  etniset suhteet  Puhelin:0295150191   Sähköpostiosoite:


Nina Suorsa, asiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit ETNO  etniset suhteet  kansalaisaloite  vaalit  Puhelin:0295150279   Sähköpostiosoite: