Korruption vastainen toiminta

Kuten monissa muissakin maissa, korruptio on myös Suomessa esiintyvä ongelma. Tutkimusten mukaan Suomessa esiintyy katutason lahjonnan sijasta suuremman mittaluokan rakenteellista ja vaikeammin havaittavaa korruptiota, joka usein ilmenee elinkeinoelämän ja viranomaisten toiminnan rajapinnassa. Korruption keskeisinä riskialueina pidetään rakennusalaa, julkisia hankintoja ja tarjouskilpailuja, yhdyskuntasuunnittelua, poliittista päätöksentekoa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Korruptio esiintyy usein oikeudettomien etuuksien antamisena ja ottamisena, eturistiriitoina ja suosimisena.

Oikeusministeriö toimii korruptionvastaisen työn kansallisena koordinaatioviranomaisena. Tässä tehtävässä ministeriö koordinoi korruption torjuntaa ja ennalta ehkäisyä koskevia kehityshankkeita, tukee eri viranomaisten korruptionvastaista työtä ja koordinoi korruption vastaista yhteistyöverkostoa, joka edistää kansallisella tasolla tapahtuvaa korruptionvastaista työtä.

Oikeusministeriö osallistuu myös korruption torjuntaan ja ennalta ehkäisyyn liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön esim. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD), Euroopan neuvoston (EN), Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan unionin (EU) puitteissa. Suomi on jäsenenä edellä mainittujen kansainvälisten järjestöjen korruption vastaisissa yleissopimuksissa ja oikeusministeriö toimii näiden sopimusten keskusviranomaisena Suomessa.

Korruption torjunta ja ennalta estäminen vaatii laajaa yhteistyötä. Oikeusministeriön lisäksi muita keskeisiä toimijoita ovat mm. sisäministeriö, valtiovarainministeriö ja ulkoministeriö sekä Valtakunnansyyttäjänvirasto ja tuomioistuinlaitos.

OECD, Suomea koskeva maa-arviointi

Suomi on ollut mukana OECD:n lahjonnanvastaisessa työryhmässä vuodesta 1999 alkaen. Lahjonnanvastainen työryhmä julkaisi Suomea koskevan neljännen arviointikierroksen raportin ja sitä koskevan lehdistötiedotteen 23.3.2017. Raportissaan lahjonnanvastainen työryhmä antoi Suomelle kaikkiaan 15 suositusta korruptiontorjunnan tehostamiseksi ja OECD:n lahjonnanvastaisen yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi.

OECD lehdistötiedote koskien Suomen neljännen kierroksen arviointiraporttia

OECD lahjonnan vastaisen työryhmän Suomen neljäs arviointikierros; raportin tiivistelmä ja suositukset

 

Lisätietoja

Juuso Oilinki, erityisasiantuntija 
Oikeusministeriö, Kriminaalipoliittinen osasto, Kriminaalipolitiikka- ja rikoksentorjuntayksikkö / KRY korruptio  0295150323