Vaikuttaminen valmisteluun

Suomen lainsäädännön mukaan viranomaisten on toimittava avoimesti. Lain mukaan kansalaisilla on oltava mahdollisuus valvoa oikeuksiaan ja etujaan, saada tietoa viranomaisten valmistelemista asioista sekä vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Julkishallinnon tulee kuulla kansalaisten mielipiteitä heitä koskevissa asioissa.

Julkisuuslain mukaan viranomaisten toimintaa ohjaa julkisuusperiaate. Esimerkiksi viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Viranomaisten on myös avoimesti tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Finlex-palvelussa

Lue lisää julkisuuslaista oikeusministeriön verkkosivuilla

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisten valmistelemista asioista sekä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja oman elinympäristönsä kehittämiseen. Oikeusministeriö ylläpitää sähköisiä demokratiapalveluja, joiden avulla kansalaiset ja sidosryhmät voivat osallistua asioiden valmisteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon verkossa. Viranomaiset ja päättäjät voivat palvelujen avulla selvittää kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä valmisteilla olevista asioista. Demokratiapalvelut on koottu demokratia.fi-sivustolle, josta löytyy paljon myös kansalaisvaikuttamista ja demokratiaa koskevia tausta-aineistoja ja tietolähteitä.

Demokratia.fi-sivusto

Kuuleminen on tärkeä osa säädösvalmistelua. Kuulemisella tarkoitetaan keskeisten sidosryhmien näkemysten, tietojen ja kokemusten hankkimista valmisteilla olevasta asiasta. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi viranomaiset, asiantuntijat, yhdistykset ja yritykset. Kansalaisten ja sidosryhmien monipuolisella kuulemisella voidaan edistää valmistelun avoimuutta ja hyvää laatua.

Säädösvalmistelun kuulemisohje Finlex-palvelussa

Lue lisää kuulemisesta oikeusministeriön verkkosivuilla

Avoimen hallinnon periaatteiden mukaan kansalaisilla ja sidosryhmillä on oikeus osallistua yhteisten ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen. Viranomaisten tulee kertoa valmisteltavista asioista avoimesti jo valmistelun alkuvaiheessa niin, että kansalaisten ja sidosryhmien on aidosti mahdollista vaikuttaa päätöksentekoon. Suomi on sitoutunut kansainvälisen avoimen hallinnon kumppanuusohjelman (Open Government Partnership Programme) tavoitteisiin.

Avoinhallinto.fi-sivusto

Valtioneuvosto toimii läheisessä yhteistyössä kansalaisyhteiskuntaa ja eri väestöryhmiä edustavien tahojen kanssa. Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE, etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno sekä kieliasiain neuvottelukunta. Neuvottelukuntien tehtävänä on edistää kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon välistä yhteistyötä sekä tehdä aloitteita eri väestöryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnat neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Yhteystiedot

Sami Demirbas, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit demokratia.fi  kuuleminen  lausuntopalvelu.fi  Puhelin:0295150233   Sähköpostiosoite:


Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  osallistumisoikeudet  demokratiapolitiikka  kansalaisyhteiskunta  Puhelin:0295150348   Sähköpostiosoite:


Liisa Männistö, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  lasten ja nuorten osallisuus  kansalaisyhteiskunta  KANE  Puhelin:0295150231   Sähköpostiosoite:

Neuvottelukunnat oikeusministeriön verkkosivuilla