Valmiuslaki uudistuu

Valmiuslain kokonaisuudistus

Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa turvata väestön toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi poikkeusoloissa saatetaan tarvita viranomaisten poikkeuksellisia toimivaltuuksia. Valmiuslaissa säädetään normaalista poikkeavista toimivaltuuksista esimerkiksi perusoikeuksista poikkeamiseen, valtiontalouden hoitoon ja hallinnon järjestämiseen poikkeusoloissa.

Valmiuslain kokonaisuudistuksessa arvioidaan valmiuslain ajantasaisuus, toimivuus ja kehittämistarpeet sekä valmistellaan uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säädösehdotukset. Uudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä.

Uudistuksella tavoitellaan nykyistä selkeämpää ja toimivampaa lainsäädäntöä. Valmiuslain tulee:
•    mahdollistaa vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistaminen
•    tarjota asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet poikkeustilanteiden hallitsemiseksi
•    mahdollistaa oikea-aikaiset päätökset poikkeustilanteissa.

Tavoitteena on johdonmukainen, ajantasainen ja perustuslain kanssa sopusoinnussa oleva sääntelykokonaisuus.

Kokonaisuudistuksen valmistelua varten on asetettu ministeriöiden ja tasavallan presidentin kanslian edustajista sekä oikeudellisista asiantuntijoista koostuva työryhmä sekä sen työtä seuraamaan ja tukemaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Parlamentaarinen seurantaryhmä koostuu eduskuntapuolueiden siihen nimeämistä kansanedustajista.

Hankkeessa on syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana käsitelty mm. varautumisvelvollisuutta ja poikkeusolojen määritelmää koskevien säännösten kehittämistarpeita sekä valmiuslain ja normaalioloissa sovellettavan lainsäädännön suhdetta. Syksyn 2023 aikana hankkeessa on tarkoitus käsitellä mm. poikkeusolojen toteamiseen ja valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoon liittyviä menettelysäännöksiä. Lisäksi alkusyksyllä 2023 aloitetaan valmiuslain toimivaltuussäännösten uudistamistyö.

Valmiuslain uudistus kestää kokonaisuudessaan 3,5 - 4 vuotta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2025. Hallituksen esityksen luonnos on tarkoitus lähettää julkiselle lausuntokierrokselle vuoden 2024 loppuun mennessä.

Valmiuslaki (finlex.fi)

Kysymyksiä ja vastauksia

Yhteystiedot

Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeusyksikkö hallinto-oikeus  valmiuslainsäädäntö  valtiosääntö  Puhelin:0295150060   Sähköpostiosoite:


Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Julkisoikeusyksikkö Puhelin:0295150230   Sähköpostiosoite: