Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö sisältää yksityistä ja julkista osakeyhtiötä, asunto-osakeyhtiötä, asumisoikeusyhdistystä, osuuskuntaa, avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä, yhdistystä ja säätiötä koskevat yleiset säännökset.

Yhteisölakien säännökset koskevat yhteisön perustamista sekä yhteisön osakkaiden tai jäsenten ja johtoelimen jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia. Yhteisölaeissa säädetään myös yhteisön päätöksenteosta, johtamisesta ja edustamisesta sekä yhteisön osakkaan, jäsenen, johtoon kuuluvan ja tilintarkastajan vastuusta. Yhteisön tilinpäätöksestä ja muusta taloudellisesta informaatiosta säädetään kirjanpito-, arvopaperi-, elinkeino- ja tilintarkastuslainsäädännössä. Yhteisön rekisteröinnistä säädetään kaupparekisterilaissa.

Säätiölain sisältö poikkeaa yhteisölaeista lähinnä sen suhteen, että säätiössä ei ole osakkaita tai jäseniä vastaavia omistajia.

Yhteisömuodossa harjoitettua elinkeinoa koskevassa lainsäädännössä on kyseistä elinkeinotoimintaa koskevia erityisiä säännöksiä, jotka voivat täydentää yleistä yhteisö- ja säätiölainsäädäntöä tai poiketa siitä. Tällaisia säännöksiä on esimerkiksi luottolaitoslainsäädännössä, vakuutusyhtiölaissa ja arvopaperilainsäädännössä ja niitä valmistellaan pääasiassa työ- ja elinkeinoministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä sekä valtiovarainministeriössä.