Oikeusvaltio ja oikeusturva

Oikeusministeriö huolehtii oikeusvaltion toimivuudesta. Ministeriö valmistelee myös säännökset, joilla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon toteutuminen. Ministeriössä valmistellaan myös ulosottoa, konkurssia ja velkajärjestelyä koskevat lait.

 • Oikeusvaltio Suomi »

  Suomalainen demokratia nojaa oikeusvaltioon. Oikeusministeriö huolehtii oikeusvaltion toimivuudesta.

 • Oikeusturvan toteutuminen »

  Oikeusministeriö valmistelee säännökset, joilla pyritään varmistamaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon toteutuminen.

 • Perustuslaki »

  Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt, arvot ja periaatteet.

 • Julkisuuslaki »

  Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja viranomaisen julkisista asiakirjoista. Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä. Suomessa vallitsee siis julkisuusperiaate.

 • Hallintolaki »

  Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon perusteista ja hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä.

 • Turvallisuusselvityslaki »

  Henkilöiden ja yritysten luotettavuuden varmistamiseksi käytettävistä menettelyistä säädetään turvallisuusselvityslaissa.