Hyvät väestösuhteet

Oikeusministeriö on kehittänyt hyvien väestösuhteiden teoriaa ja politiikkaa. Työtä on tehty sekä hankerahoituksella (Good Relations- ja Trust-hankkeet) että osana Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työtä.

Hyvien väestösuhteiden toteutumiseen paikallistasolla vaikuttavat monet eri toimijat: niin viranomaiset, päättäjät, uskonnolliset yhteisöt, media kuin yrityksetkin. Hyvien väestösuhteiden toteutumisen kannalta keskeisessä roolissa ovat paikalliset viranomaispalvelut: koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjastot ja liikuntapalvelut.

Hyvien väestösuhteiden politiikka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan lisäämällä eri väestöryhmien ja niihin kuuluvien yksilöiden keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta ja positiivisia asenteita, osallisuuden kokemuksia sekä turvallisuuden tunnetta.

Hyvien väestösuhteiden politiikan kohteena ovat sekä yhteisöt että niihin kuuluvat yksilöt ja se voi kohdistua esimerkiksi väestösuhteisiin liittyvien jännitteiden ennaltaehkäisyyn ja ratkaisemiseen (väestösuhteiden mittaaminen, varhainen puuttuminen, sovittelu, jälkihoito jne.) ja myönteisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden lisäämiseen eri elämänaluilla. Hyvien suhteiden tunnusmerkkejä ovat ihmisten kokemus yhteenkuuluvuudesta ja turvallisuudesta, syrjimätön kohtelu sekä kokemukset osallisuudesta ja vaikuttamisesta.

Hyvien väestösuhteiden politiikka liittyy läheisesti yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteisiin. Hyvien väestösuhteiden politiikalla pyritään vähentämään sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kielteisiä ilmiöitä, kuten syrjintää viharikoksia ja vihapuhetta, segregaatiota, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista yksilöiden ja ryhmien välillä. Lisäksi hyvien väestösuhteiden politiikka pyrkii hyödyntämään monimuotoisuutta yhteiskunnassa.

Hyvien väestösuhteiden politiikka lisää eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja tuoda panoksensa yhteiskunnan toimintaan. Osallisuuden lisäämisellä on tutkimusten mukaan keskeinen merkitys myös rikollisuuden ja erilaisten ääri-ilmiöiden ennaltaehkäisyssä.

Yhteystiedot

Mia Luhtasaari, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus yhdenvertaisuus  ihmiskauppa  etniset suhteet  rikoksen uhrit  kestävä kehitys  0295150130  


Peter Kariuki, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit ETNO  etniset suhteet  0295150191  


Nina Suorsa, asiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit ETNO  etniset suhteet  kansalaisaloite  vaalit  0295150279