Hyvät väestösuhteet

Hyvillä väestösuhteilla tarkoitetaan sitä, että eri väestöryhmien välillä on positiivista vuorovaikutusta ja ryhmät suhtautuvat toisiinsa kunnioittavasti ja luottaen. Väestöryhmiä ovat esimerkiksi kielelliset, etniset, uskonnolliset ja vammaryhmät. Jokainen ihminen kuuluu useampaan väestöryhmään myös muun muassa ikänsä, sukupuolensa ja elämäntilanteensa mukaan. 

Väestösuhteissa keskeisiä osa-alueita ovat asenteet, turvallisuuden tunteet, vuorovaikutus ja osallisuus. Hyviä väestösuhteita voidaan vahvistaa eri osa-alueiden kautta tehtävällä työllä ja mitata kehitettyjen seurantakohteiden kautta. Seurantakohteita ovat muun muassa tietoisuus oikeuksista, tuen saatavuus ja luottamus päätöksentekoon. 

Väestösuhteet liittyvät yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen, yhteiskuntaan kuulumiseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Aidon demokratian toteutuminen vaatii yhdenvertaisuutta ja väestösuhteita. Hyvien väestösuhteiden politiikka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan lisäämällä eri väestöryhmien keskinäistä kanssakäymistä yhdenvertaisesti, osallisuuden kokemuksia ja turvallisuuden tunnetta. 

Oikeusministeriö kehittää hyvien väestösuhteiden politiikkaa osana yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja demokratian edistämisen työtä. 
 

Hyvien väestösuhteiden toteutumiseen paikallistasolla vaikuttavat monet eri toimijat: niin viranomaiset, päättäjät, uskonnolliset yhteisöt, media kuin yrityksetkin. Hyvien väestösuhteiden toteutumisen kannalta keskeisessä roolissa ovat paikalliset viranomaispalvelut: koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjastot ja liikuntapalvelut.

 

Yhteystiedot

Mia Luhtasaari, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Itsehallinto ja yhdenvertaisuus yhdenvertaisuus  ihmiskauppa  etniset suhteet  rikoksen uhrit  kestävä kehitys  Puhelin:0295150130   Sähköpostiosoite:


Peter Kariuki, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit ETNO  etniset suhteet  Puhelin:0295150191   Sähköpostiosoite:


Nina Suorsa, asiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit ETNO  etniset suhteet  kansalaisaloite  vaalit  Puhelin:0295150279   Sähköpostiosoite: