CERV-rahoitusohjelman tavoitteet

CERV-ohjelmalla on neljä erityistavoitetta, joiden pohjalta ohjelman rahoitushaut jakaantuvat teemoittain neljään eri lohkoon:

 Unionin arvot

Lohkon hauissa rahoitusta suunnataan erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoille, jotka toiminnallaan edistävät perusoikeuksia. Samalla tuetaan unionin arvojen suojelua ja edistämistä sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja edistetään nykyistä demokraattisemman unionin rakentamista, demokraattista vuoropuhelua, avoimuutta ja hyvää hallintotapaa. 

 Tasa-arvo, perusoikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

Lohkon hauissa rahoitusta suunnataan toimintoihin, joilla edistetään tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjintää, joka perustuu sukupuoleen, alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Samalla suojellaan ja edistetään unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksia sekä oikeutta henkilötietojen suojaan.

 Kansalaisten sitoutuminen ja osallistuminen

Lohkon hauissa rahoitusta suunnataan toimintoihin, jotka edistävät kansalaisten aktiivisuutta ja demokraattista osallistumista Euroopan unionissa sekä toimintoihin, jotka edistävät eurooppalaista muistiperintöä. Lisäksi edistetään eri maista tulevien kansalaisten välistä vuorovaikutusta ystävyyskaupunkihankkeiden ja kaupunkiverkostojen kautta.

 Väkivallan, erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvan, ehkäiseminen (Daphne)

Lohkon hauissa rahoitusta suunnataan toimintoihin, joilla ehkäistään ja torjutaan kaikenlaista, erityisesti naisiin, tyttöihin, nuoriin, lapsiin sekä muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä tuetaan ja suojellaan väkivallan uhreja.