Rikosoikeus

Rikosoikeus on oikeusjärjestyksen alue, joka sääntelee rikosoikeudelliseen vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Rikosoikeuden peruskäsitteet ovat rikos ja rangaistus. Rikos on laissa rangaistavaksi säädetty teko tai laiminlyönti. Määrittelemällä teon rikokseksi yhteiskunta osoittaa teon moitittavuutta sekä pyrkii torjumaan ja vähentämään näitä tekoja. Oikeusvaltiossa lähtökohtana on, että rangaistavaksi säätämiselle tulee olla painavat yhteiskunnalliset perusteet (rikosoikeuden käytön viimesijaisuuden periaate).

Rikoslaissa on säädetty rikosten määritelmät eli rikostunnusmerkistöt keskeisistä rikoksista, kuten seksuaalirikokset, henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, varallisuusrikokset, talousrikokset ja ympäristörikokset. Myös muussa lainsäädännössä kuin rikoslaissa on rangaistussäännöksiä. Vakavammat rikokset eli rikokset, joista on säädetty vankeusrangaistuksen uhka, on kuitenkin pyritty keskittämään rikoslakiin.

Rikoslaissa säädetään eri rikosten tunnusmerkistöjen lisäksi myös rikosoikeudellisen vastuun yleisistä kysymyksistä kuten rikosoikeudellisesta vastuuikärajasta (15 vuotta), syyntakeisuudesta, syyksiluettavuudesta (tahallisuus ja tuottamus), vastuuvapausperusteista (muun muassa hätävarjelu ja eräät erehdystilanteet) sekä rikoksen yrityksestä ja osallisuudesta rikokseen.

Rikostunnusmerkistöt ja muutkin rikosoikeudellista vastuuta koskevat säännökset tulee laatia riittävän tarkkarajaisiksi (rikosoikeudellinen laillisuusperiaate).

Oikeusministeriö valmistelee yleensä rikoslain muutokset. Jos jokin muu ministeriö on toimialalleen kuuluvan lainsäädäntöhankkeen osana valmistellut myös rikosoikeudellisen säännöksen, oikeusministeriö osallistuu tavallisesti tällöinkin valmisteluun esimerkiksi antamalla asiasta lausunnon.

Euroopan unioni vaikuttaa rikosoikeudelliseen järjestelmään. Unionin direktiivillä saatetaan esimerkiksi asettaa velvollisuus säätää tietty käyttäytyminen rangaistavaksi. Oikeusministeriö osallistuu rikosoikeudellisen lainsäädännön valmisteluun unionin toimielimissä ja valmistelee tarvittavat kansalliset lainsäädäntömuutokset.

Oikeusministeriö osallistuu myös rikosoikeudellista sääntelyä sisältävien kansainvälisten sopimusten valmisteluun ja sopimusten kansalliseen täytäntöönpanoon.

Rangaistuksista ja rikosten muista seuraamuksista ks. kohta Rikosoikeudellinen seuraamusjärjestelmä.

Lisätietoja

Jussi Matikkala, lainsäädäntöneuvos 
oikeusministeriö, Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto, Rikosoikeus huumausainerikokset  korruptio  lahjonta  rikoslaki  Puhelin:0295150486   Sähköpostiosoite: