Edustajakanne

Edustajakanne on EU:n yhteinen työkalu, jolla parannetaan kuluttajien oikeuksia. Sen taustalla on EU:n edustajakannedirektiivi.

Edustajakanteen voi kuluttajien puolesta panna vireille ainoastaan niin kutsuttu oikeutettu yksikkö. Oikeutettu yksikkö voi olla kuluttajajärjestö tai laissa säädetty viranomainen. Kuluttajajärjestön on haettava oikeusministeriöltä oikeutetuksi yksiköksi nimeämistä, jotta se voi edustaa kuluttajaryhmää. Yksittäinen kuluttaja ei voi nostaa edustajakannetta. 

Katso oikeutetut yksiköt Suomessa

Edustajakanne voidaan nostaa kuluttajakaupan ohella myös esimerkiksi tietosuojaa, rahoituspalveluja, liikennettä tai sähköistä viestintää koskevissa asioissa. 
Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta.

Oikeutetuksi yksiköksi hakeminen  

Kuluttajajärjestö voi hakea nimeämistään oikeutetuksi yksiköksi vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan oikeusministeriön kirjaamoon. 

Hakemuksessa on esitettävä vaatimusten täyttymisen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.
Hakemuksessa on yksilöitävä, mitä kuluttajien yhteisiä etuja edistävien järjestöjen nimeämisestä oikeutetuksi yksiköksi annetussa laissa tarkoitettuja kannetyyppejä hakemus koskee (L 1102/2022 1 § 1 momentti). Järjestö voi hakea nimeämistä yhden tai useamman kannetyypin vireille panemista varten.

Oikeutettua yksikköä koskevat vaatimukset

Kuluttajien yhteisiä etuja edistävä järjestö voidaan nimetä oikeutetuksi yksiköksi, jos

  1. se on yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitettu rekisteröity yhdistys,
  2. sillä on ollut tosiasiallista julkista toimintaa kuluttajien etujen suojaamiseksi vähintään 12 kuukautta ennen nimeämistä koskevan hakemuksen tekemistä,
  3. sillä on sääntömääräisen tarkoituksensa mukaisesti oikeutettu intressi suojata kuluttajien etuja edustajakannedirektiivin liitteessä I mainituissa unionin oikeuden säädöksissä säädetyllä tavalla,
  4. se on voittoa tavoittelematon,
  5. sitä ei ole asetettu konkurssiin,
  6. se on riippumaton ja siihen eivät vaikuta muut henkilöt kuin kuluttajat, erityisesti elinkeinonharjoittajat tai ulkopuoliset rahoittajat, joilla on edustajakanteiden nostamiseen liittyvä taloudellinen intressi,
  7. sillä on käytössään menettelyt, joilla estetään 6 kohdassa tarkoitettu muiden kuin kuluttajien vaikuttaminen sekä oikeutetun yksikön, sen rahoittajien ja kuluttajien etujen väliset eturistiriidat,
  8. se asettaa julkisesti saataville asianmukaisella tavalla, ainakin verkkosivustollaan, selkeällä kielellä tiedot, jotka osoittavat, että yhdistys täyttää edellä 1–7 kohdassa tarkoitetut vaatimukset, ja tiedot rahoituksensa lähteistä yleisellä tasolla, organisaatio-, hallinto- ja jäsenyysrakenteestaan, sääntömääräisestä tarkoituksestaan ja toiminnastaan.

Tällä hetkellä laissa säädetyt oikeutetut yksiköt Suomessa   

Kuluttaja-asiamies
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Finanssivalvonta, Liikenne- ja viestintävirasto
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Tietosuojavaltuutettu

Oikeutetuksi yksiköksi nimetty kuluttajajärjestö

Kuluttajaliitto