Demokratiapolitiikka

Valtioneuvosto hyväksyi 16. helmikuuta 2017 Demokratiapoliittisen toimintaohjelman vuosille 2017-2019. Toimintaohjelma perustuu valtioneuvoston vuonna 2014 eduskunnalle antamaan demokratiapoliittiseen selontekoon. Toimintaohjelman tavoitteena on vastata demokratiaan liittyviin haasteisiin sekä edistää ja konkretisoida kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista.

Toimintaohjelmassa

  • seurataan demokratiapoliittisessa selonteossa linjattujen toimenpiteiden toteutumista,
  • asetetaan Suomen demokratiapolitiikan painopisteet tälle hallituskaudelle,
  • määritetään konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä demokratian toteutumisen edistämiseksi eri hallinnonaloilla, sekä
  • tarkastellaan eri viranomaisten roolia kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien turvaamisessa.

Toimintaohjelman painopistealueina ovat

  • yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja uudet osallistumistavat,
  • kunta- ja aluedemokratia,
  • avoin hallinto ja kuuleminen,
  • järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytykset,
  • demokratiakasvatus, sekä
  • yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja keskusteluilmapiiri.

Toimintaohjelman laatimista koordinoi oikeusministeriö yhdessä valtioneuvoston demokratiaverkoston kanssa. Vastuu yksittäisten hankkeiden toimeenpanosta ja seurannasta jakautuu eri ministeriöille. Osallistumisoikeuksia käsitellään myös valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspoliittisessa toimintaohjelmassa. Näiden osalta työ on sovitettu yhteen demokratiapolitiikan kanssa.

Yhteystiedot

Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  0295150348  


Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija 
oikeusministeriö, Demokratia- ja julkisoikeusosasto, Demokratia ja vaalit kansalaisvaikuttaminen  0295150416