Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Itä-Suomen hovioikeuden XI tuomaripäivillä 10.11.2011

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2011 10.35
Puhe -

Arvoisat lakimiehet,

Vietämme Itä-Suomen hovioikeuspiirin 11. tuomaripäiviä tilanteessa, jossa huoli taloustilanteen kehittymisestä heijastuu yhteiskuntaamme monin tavoin. Erityisesti epävarmoina aikoina on tärkeää turvata yhteiskunnan perusrakenteet ja luoda turvallisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Yksi tärkeimmistä perusrakenteista on oikeusturva.

Oikeusministeriön hallinnonalan budjetin loppusumma vuonna 2012 on 856 miljoonaa euroa. Valtiontalouden kiristyvään tilanteeseen liittyen vuoden 2012 talousarvio sisältää kaikissa pääluokissa eri perustein kohdennettuja menoleikkauksia. Oikeusministeriön pääluokkaan ei kuitenkaan kohdistu tiettyihin toimintoihin suunnattuja erityisleikkauksia, vaan hallinnonala on saanut osakseen ainoastaan yleisiä, kaikkiin hallinnonaloihin kohdistuvia juustohöylätyyppisiä toimintamenojen leikkauksia. Oikeusministeriön hallinnonalaan kohdistuu näitä toimintamenoleikkauksia vuonna 2012 runsaat 9 miljoonaa euroa. Kehyskauden viimeisenä vuonna näiden määrärahaleikkausten taso on jo noin 13 miljoonaa euroa. Tuomioistuimissa tämä merkitsee vuonna 2012 runsaan 3 miljoonan euron vähennystä ja vuonna 2015 kehysleikkaus on jo noin 4,5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi hallinnonalan toimitilamenoihin tullaan erikseen kohdistamaan osa valtionhallinnon toimitilamenoja koskevasta 10 miljoonaan euron säästöpaketista.

Hallituksen budjettiriiheen jäi kohdennettavaksi vielä 100 miljoonan euron säästöt, mikä suuruusluokaltaan olisi pahimmassa tapauksessa voinut tuoda tuomioistuimiinkin saman suuruusluokan eli noin 5 miljoonan euron lisävähennykset. Tästä leikkausosuudesta oikeusministeriön hallinnonala välttyi lopulta kuitenkin kokonaisuudessaan. Hallituksen ensi kevään kehysriihessä nähtäväksi jää, minkälaisia uusia haasteita Euroopan talouden ja Suomen valtiontalouden jatkuvasti synkistyvät näkymät tuovat oikeusvaltion kehittämiselle. Mielestäni tämä kehysriihi kuitenkin osoitti, että hallituksessa kohtuullisesti ymmärretään se, että oikeusvaltion tulee kuitenkin toimia hyvin kaikissa olosuhteissa.

Budjetissa ja jatkovuosien kehyksissä keskeisiä teemoja oikeusministeriön pääluokassa ovat käsittelyaikojen lyhentäminen pitkäkestoisissa asioissa sekä talousrikollisuuden ja harmaan talouden vastustaminen. Nämä teemat liittyvät paljolti yhteen sen vuoksi, että huomattava osa pitkäkestoisista asioista on nimenomaan talousrikosasioita.

Oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämisestä ja oikeusturvan laadun parantamisesta on puhuttu niin kauan kuin muistan. Ne eivät siis ole uusia asioista.. Erityisesti oikeudenkäyntien keston lyhentämiseksi on myös tehty paljon työtä. Näistä lainsäädäntötoimista ja suunnitelmista on tehty selkoa muun muassa perustuslakivaliokunnalle vuonna 2009. Myös viime viikolla perustuslakivaliokunnan käsitellessä hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2012 oli keskeisenä teemana oikeudenkäyntien kesto.

Bästa vänner,
Rättsskyddet ska förverkligas i ett så tidigt skede som möjligt. Tyngdpunkten i förverkligandet av rättsskyddet ska vara i domstolar i första instans, och därför är det ytterst viktigt att vi har ett fungerande och högklassigt underrättsnätverk. Behovet att söka ändring ska vara ett undantag, inte en regel.

Hallitusohjelmassa harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastustamiseen on osoitettu kehyskaudella lisämäärärahaa yhteensä 20 milj. euroa vuodessa. Oikeusministeriön hallinnonalalle eli syyttäjille, tuomioistuimille sekä ulosoton erikoisperintään ja konkurssivalvontaan tästä kohdistuu keskimäärin 5 milj. euroa vuodessa. Tuomioistuimien osuus tästä on kehyskaudella keskimäärin noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän panostuksen avulla tavoitteena on puolittaa esitutkinnassa odottava vanha, tällä hetkellä noin 2000 juttua käsittävä juttukanta, jotta viranomaiskoneisto voisi jatkossa keskittyä tuoreempiin juttuihin.

Hallitusohjelmassa on huomattavan paljon oikeuspoliittisia uudistustavoitteita. Monet niistä edellyttävät kuitenkin lisärahoitusta, mihin ei tässä budjetissa tai kehyksissä ole saatu ratkaisuja. Tuomioistuimien osalta niitä asioita, joihin on hallituskauden aikana haettava ratkaisuja, ovat muun muassa toimitilakannan ja tietotekniikan uudistaminen, tuomioistuinharjoittelun laajentaminen, vakuutusoikeuden asiantuntijamenettelyn kehittäminen sekä asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen.

Valtion taloudellinen tilanne asettaa suuria paineita myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiselle. Onkin tärkeätä suunnata olemassa olevat voimavarat sellaisiin kohteisiin, joissa niitä eniten tarvitaan. Tämän vuoksi on välttämätöntä arvioida oikeudenkäyntimenettelyjä, lainsäädäntöä, organisaatioita sekä tuomioistuinten sisäisiä työmenetelmiä entistä tarkemmin. Henkilöstömäärää jouduttaneen kaikilla hallinnonalan toimintasektoreilla kehyskauden aikana jonkin verran karsimaan, mikä tekee tulosneuvottelukierroksista varmasti hankalia.

Oikeusministeriössä pyritään löytämään keinoja toiminnan tehostamiselle niin, että oikeusturvan tasoa ei heikennetä ja että hallinnonalalla voidaan jatkaa hyvää ja pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaa. On siis myös välttämätöntä käydä läpi hallinnonalan tehtävät, keskeiset prosessit ja organisaatiorakenteet, samoin toimipaikkarakenne. Näissä tarkasteluissa toivon apua myös maamme tuomarikunnalta eli toivon näkemyksiä ja ehdotuksia siitä, miten kiristyvissä taloudellisissa puitteissa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huolehtia siitä, että oikeusturva maassamme toimii edelleen hyvin ja että järjestelmää edelleen voidaan kehittää yhteiskunnan tarpeita vastaavasti. Tuomioistuimissa ja koko hallinnonalalla tarvitaan siis jatkossakin työhönsä sitoutuneita ja uudistushenkisiä tuomareita ja muita lakimiehiä.

Hyvät ystävät,
Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta on ryhdytty Oikeusministeriössä valmistelemaan. Hovi-oikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Vähennysten kohdistamisesta tullaan päättämään erikseen ensi vuoden puolella. Nyt haluan tutustua eri hovioikeuksiin ja hallinto-oikeuksiin käymällä itse paikan päällä ja aloitin tämän kierroksin eilen Kuopiossa.

Uudistus tullaan tekemään oikeusturvasta tinkimättä ja oikeussuojanäkökohdat hyvin voimakkaasti esillä pitäen. Hyvin positiivisena, näen sen, että lähes kaikki kannattivat toimikunnan ehdotuksia tuomioistuinmenettelyn ja työmenetelmien kehittämiseksi. Näissä asioissa on myös tarkoitus edetä.

Också den datatekniska utvecklingen är av stor betydelse för domstolarnas och domstolsjuristernas arbete. Det kan sägas att riktningen är allt mer mot en elektronisk värld, där informationsutbytet mellan myndigheterna sker elektroniskt. Informationen sänds i elektronisk form från förundersökningen till åklagaren och vidare till olika rättsinstanser och lagras slutligen i ett eletroniskt arkiv. Dessa frågor utreds i dataadministrationens utvecklingsprojekt som bereder programmet för brottmålsdomar och i det ännu mer långsiktiga projektet för att utveckla åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas ärendehantering. Utgångspunkten för utvecklingen av systemen är naturligtvis domstolarnas arbete och på vilket sätt arbetsmetoderna kunde förnyas så att modern teknik bättre än för närvarande kan utnyttjas i arbetet. Därför ska systemutvecklingen ske på användarnas villkor i stället för att användarna måste anpassa sig till systemetsfunktioner.

Tuomioistuinten ja tuomioistuinlakimiesten työhön vaikuttaa merkittävästi myös tietotekniikan kehitys. Voidaankin sanoa, että suunta on yhä enemmän sähköiseen maailmaan, jossa viranomaisten välinen tietojenvaihto tapahtuu sähköisesti esitutkinnasta syyttäjälle ja edelleen eri tuomioistuinasteisiin päätyen lopulta sähköiseen arkistoon. Näitä asioita pohditaan Rikostuomiosovellusta valmistelevassa tietohallinnon kehittämishankkeessa, josta on oma esitys huomenna, sekä vielä pitkäjänteisemmässä syyttäjälaitoksen sekä yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämishankkeessa eli ns. Aineistopankkihankkeessa.

Tärkeätä tässäkin työssä on se, että tuomioistuinlaitoksen henkilöstö eli käyttäjät ovat vahvasti mukana uusien järjestelmien kehittämisessä. Näin voidaan parhaiten turvata se, että järjestelmien kehittäminen tapahtuu käyttäjien ehdoilla eikä niin että järjestelmät muokkaisivat käyttäjien toimintaa.

Nyt toteutettavan hallitusohjelman pyrkimyksenä on laatia oikeusturvaohjelma käyttäen hyväksi aiempia suunnitteluasiakirjoja. Tarkoituksena on löytää ne keinot, joilla tehokkaimmin pystytään puuttumaan oikeudenkäyntien viivästymiseen johtaviin syihin, samoin kuin parantamaan oikeusturvan laatua. Aiemmin esillä ovat olleet muun muassa yhteistyön parantaminen poliisi- ja syyttäjäviranomaisten sekä tuomioistuinten välillä, erityisesti poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön tiivistäminen, syyteneuvottelujärjestelmän mahdollinen (josta usein käytetään sen amerikkalaista nimitystä plea bargaining) käyttöönotto, videoinnin ja tallenteiden hyödyntäminen muutoksenhakumenettelyssä, mahdollisen näyttöä koskevan muutoksenhaun rajoittaminen samoin kuin käräjäoikeuksien aseman yleinen vahvistaminen. Näistä etenkin käräjäoikeuksien aseman vahvistaminen on varsin moniulotteinen kysymys, eikä siihen ole löydettävissä yhtä tai edes muutamaa ainoaa oikeaa keinoa.

Työsuojelun kehittäminen ja työhyvinvointi ovat myös hyvin tärkeitä asioita. On erittäin tärkeää, että jokainen voihyvin omassa työssään. Lakimiespäivillä tuli esille tarve voida keskustella vaikeista oikeustapauksista, ja niihin liittyvistä usein henkisesti hyvin raskaista kokemuksista. Meidän onkin päästävä ilmapiiriin jossa keskustelu on sekä sallittua että toivottua, tietysti vaitiolovelvollisuuden vaatimukset huomioiden. Henkilöstölle on annettava selkeä viesti: vaikeista tapauksista ja asioista saa puhua. Myös juristikunta tarvitsee sitä ammatillista apua mitä näissä tilanteissa psykologi voi tarjota. Vastaavia tarpeita on poliiseilla. Perinteisesti on ajateltu, että tuomarikunta pärjää kyllä tilanteessa kuin tilanteessa, mutta asia ei ole niin yksinkertainen. On terve piirre ihmisessä, jos vakavimmat asiat herättävät tarpeen keskustella ja jakaa ajatuksiaan.

Hyvät kuulijat, tällä hallituskaudella on paljon tehtävää. Monet tavoitteet ovat olleet esillä jo vuosia, ellei vuosikymmeniä. Päämäärätietoisuus ja eri toimijoiden välinen yhteistyö tuottavat kuitenkin tulosta, kun ne suunnataan oikeisiin asioihin. Antoisaa tuomaripäivää teille kaikille!

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun