Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Konkurssiasiamiehen toimiston 20-vuotisjuhlavastaanotolla 4.3.2015

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.3.2015 13.03
Puhe
 

Arvoisat juhlavieraat, Ärade festpublik,

Konkurssien määrä kasvoi 1990 -luvun alun lama-ajan seurauksena lähes räjähdysmäisesti. Huippuvuotena 1992 konkurssihakemuksia jätettiin lähes 7 400 kun niitä pari vuotta aiemmin oli jätetty noin 3 600. ? Vertailun vuoksi todettakoon, että viime vuosina konkurssihakemusten määrä on ollut noin 3 000 kappaletta vuodessa.

Konkursseihin sitoutui tuolloin yhä suurempia taloudellisia arvoja ja myös konkursseihin liittyvien erilaisten väärinkäytösten määrä kasvoi. Samanaikaisesti vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla toteutetussa etuoikeusuudistuksessa julkisvelkojat menettivät aiemmat etuoikeutensa, mikä vaikutti myös näiden velkojien rooliin konkurssipesien hallinnossa sekä mahdollisten laiminlyöntien ja vastuukysymysten selvittämisessä. Pesänhoitajille siirrettiin tehtäviä, joiden asianmukaisesta hoitamisesta julkisella vallalla kuitenkin oli erityinen vastuu. ? Oma-aloitteinen julkinen valvontajärjestelmä puuttui.

Oikeusministeriössä tehdyn valmistelutyön tuloksena syntyi kansainvälisesti tarkasteltuna varsin ainutlaatuinen ehdotus konkurssipesien hallinnon valvontaa varten perustettavasta erityisviranomaisesta. Suomen konkurssiasiamiesjärjestelmää ei ole suoraan lainattu mistään toisesta maasta. Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta ja siihen liittyvä asetus tulivat voimaan 1. päivä maaliskuuta 1995. Samana päivänä hallitusneuvos Eero Lyytikäinen otti vastaan uuden konkurssiasiamiehen virkansa. Konkurssiasiamiehelle perustettiin toimisto, jonne siirrettiin lisäksi kolme virkaa työministeriöstä. ? Taisipa yksi näistä siirtyneistä olla 10 vuotta myöhemmin konkurssiasiamiehen virkaan astuva Eeva Arko-Koski.

Tuossa yhteydessä perustettiin lisäksi konkurssiasiamiehen avuksi eri intressitahojen asiantuntevista edustajista koostuva konkurssiasiain neuvottelukunta. Vuonna 2003 neuvottelukunnan toimialaa laajennettiin koskemaan myös yrityksen saneerausmenettelyn. Vuosien varrella neuvottelukunnan suosituksilla on saatu implementoitua asianmukaiset menettelytavat sekä konkurssipesien hallintoon että saneerausmenettelyjen toimeenpanoon.

Ärade festdeltagare,

När vi för cirka tio år sedan fick vi en ny konkurslag hade det aktiva deltagandet från konkursombudsmannens byrå och delegationens rekommendationer en stor inverkan på beredningen och på utformandet av lagens innehåll. De särskilda granskningarna som förordnades av konkursombudsmannen hade dessutom visat att det ofta förekommer missbruk i samband med konkurser som förfaller. Därför infördes ett helt nytt förfarande som alternativ till konkurser som förfaller, det vill säga offentlig utredning, och bestämmelserna om förfarandet togs in i konkurslagen.

(Kymmenisen vuotta sitten saimme uuden konkurssilain, jonka valmistelussa ja sisällön muotoutumisessa Konkurssiasiamiehen toimiston aktiivisuudella ja neuvottelukunnan suosituksilla oli merkittävä rooli. Konkurssiasiamiehen vähävaraisissa konkursseissa teettämät erityistilintarkastukset olivat myös osoittaneet, että raukeaviin konkursseihin sisältyi paljon väärinkäytöksiä. Niinpä luotiin konkurssin raukeamisen rinnalle kokonaan uudenlainen menettely eli julkisselvitys. Tätä koskevat säännökset sisällytettiin konkurssilakiin. )

Hyvät kuulijat,

Konkurssiasiamiehen tehtävät voidaan kiteyttää hyvän pesänhoitotavan kehittämiseen, pesänhoitajien toiminnan valvontaan ja ohjaukseen, konkurssipesien tarkastukseen, talousrikollisuuden torjuntaan sekä yritysten saneerausmenettelyjen seurantaan ja valvontaan.

Mutta toki juuri sanomani on vain kiteytys. Konkurssiasiamiehen toimiston virkamiesten toimintaympäristö pitää lisäksi sisällään mittavan kirjon noihin ydintoimintoihin liittyvää pesänhoitajille, selvittäjille, velallisille ja velkojille, sidosryhmille sekä muille tahoille kohdistuvaa neuvontaa, tiedottamista ja koulutustoimintaa. Lisäksi tuomioistuimet ja muut viranomaiset pyytävät konkurssiasiamieheltä lausuntoja maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvissä asioissa ja toimistossa myös ratkotaan pesänhoitajiin ja selvittäjiin kohdistuvia kanteluita. Konkurssiasiamiehen toimisto on omaksunut aktiivisen roolin kansainvälisten yhteyksien ylläpitämisessä ja täällä kotimaassa viranomaisyhteistyö talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi on tiivistä.

Nyt, 20 vuoden jälkeen on hyvä todeta, että Konkurssiasiamiehen toimiston toiminta on vakiintunutta, mutta ei paikoilleen jähmettynyttä. Esimerkiksi tästä ajan hermolla olemisesta voin ottaa konkurssiasiamiehen yhdessä neuvottelukunnan kanssa ministeriölle tekemän esityksen, joka koskee ympäristövastuiden aseman sääntelyä konkurssissa. Aihepiiri on viime vuosina tullut konkurssiasiamiehelle tutuksi ? muun muassa Avilonin ja Talvivaaran konkurssipesien yhteydessä.

Mitä lainsäädäntöesitykseen tulee, voin kertoa, että ministeriön tarkoituksena on asettaa työryhmä, joka selvittää EU:n uudelleenlaaditusta maksukyvyttömyysasetuksesta johtuvia tarpeita muuttaa lainsäädäntöä. Ajatuksena on, että mainittu lainsäädäntöesitys voitaisiin käsitellä samassa yhteydessä, kuten myös neuvottelukunnan viime vuoden lopulla ministeriölle tekemä esitys konkurssilain muutoksista. Arvioitava on myös se, mikä on jatkossa tarkoituksenmukaisin tapa ympäristölainsäädännöstä johtuvia vastuita sisältävien konkurssipesien hoitoon.

Hyvä juhlayleisö,

On aika kiittää konkurssiasiamies Helena Lainetta ja hänen edeltäjiään, Eero Lyytikäistä ja Eeva Arko-Koskea, sekä Konkurssiasiamiehen toimiston henkilökuntaa toimivan konkurssiasiamiesjärjestelmän rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Konkurssiasiain neuvottelukunnan jäsenistöä kiitän lisäksi siitä sitoutuneisuudesta, jota te olette osoittaneet täyttäessänne teille annettua tehtävää.

Avslutningsvis vill jag tacka nuvarande och tidigare konkursombudsmän och hela byrån samt delegationen för konkursärenden för att ha utvecklat och upprätthållit ett unikt, fungerande konkursombudsmannasystem.

Kiitän teitä kaikkia innovatiivisuudesta ja aloitteellisuudesta kehittämistyössänne. Samalla lausun kiitokseni pesänhoitajille ja selvittäjille sekä kaikille sidosryhmille siitä, että olette yhdessä konkurssiasiamiehen ja neuvottelukunnan kanssa luoneet konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyihin käytännöt ja tavat, kulttuurin, jollaista 20 vuotta sitten tuskin osattiin edes aavistaa.

Parhaimmat onnitteluni 20 vuotiaille Konkurssiasiamiehen toimistolle ja konkurssiasiain neuvottelukunnalle.

 
 
Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun