Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä selvittäneen työryhmän mietinnön luovutustilaisuudessa 9.1.2015

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2015 14.27
Puhe
 

Arvoisat työryhmän jäsenet, hyvät läsnäolijat

Vastaanotan tänään suurella mielenkiinnolla korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä selvittäneen työryhmän mietinnön. Työryhmä on suoriutunut mainiosti tehtävästään selvittää korkeimpien oikeuksien organisatorisen yhdistämisen hyödyt ja haitat sille annetussa vuoden määräajassa. Näinkin periaatteellisesti merkittävän asian pohtimista varten se on lyhyt aika.

Nyt tehty selvitys on osa Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpanoa. Uudistamisohjelmaa valmistelleen neuvottelukunnan näkemyksen mukaan yhteiskunnassa on havaittavissa kehitystä, jossa nykyisen tuomioistuinlinjajaon perusteena oleva raja on käynyt tulkinnanvaraisemmaksi. Lisäksi tuomioistuinasioiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhä laajemmin eri oikeudenalojen tuntemusta ja samaan asiakokonaisuuteen voi liittyä sekä rikos- että siviiliprosessissa ja hallintoprosessissa ratkaistavia kysymyksiä. Tämän vuoksi neuvottelukunta katsoi tarkoituksenmukaiseksi arvioida, olisiko korkeimpien oikeuksien organisatorisella yhdistämisellä saavutettavissa oikeusturvaa parantavia ja tuomioistuinten toimintaa tehostavia synergiahyötyjä.

Olen jo aikaisemmin kiteyttänyt Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ytimen yhteen lauseeseen: Oikeuslaitosta nykyaikaistamalla ja sen tehokkuutta lisäämällä edistetään oikeusturvaa ja tuotetaan taloustilanteen edellyttämiä säästöjä. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että nykyjärjestelmämme valossa ajatus yhdestä ylimmästä tuomioistuimesta on vähintäänkin rohkea ja ennakkoluuloton.

Nähdäkseni meillä tulee kuitenkin olla valmius katsoa avoimesti ja uusin silmin myös tuomioistuinjärjestelmämme perusrakenteita tilanteessa, jossa oikeudellinen ympäristö on muuttunut. Myös perusrakenteita on siis voitava nykyaikaistaa, jos sen arvioidaan edistävän oikeusturvaa.

Bästa åhörare,

En arbetsgrupp, vars ordförande och medlemmar utsågs för uppdraget på basis av deras sakkunskap, har utrett de högsta domstolarnas ställning, struktur och verksamhet i det nuvarande domstolssystemet med två domstolslinjer. Arbetsgruppen har också bedömt huruvida en sammanslagen högsta domstol skulle förverkliga sin uppgift som utövare av den högsta domsrätten på ett bättre och effektivare sätt än två separata högsta domstolar och vilka fördelar och nackdelar sammanslagningen skulle medföra. Jag vill rikta ett stort tack till arbetsgruppen för ett väl utfört arbete.

Hyvät kuulijat,

Tästä hyvin tehdystä työstä esitän kiitokseni työryhmän puheenjohtajana toimineelle hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäälle, jäsenille presidentti Timo Eskolle, oikeusneuvos Tuula Pynnälle ja määräaikainen kansliapäällikkö Ann-Mari Pitkärannalle, sekä heidän sihteerinään toimineelle johdon asiantuntija Tea Skogille, samoin kuin kaikille selvityksen syntyyn osallistuneille tahoille.

Vaikka työryhmä ei ota kantaa siihen, tulisiko korkeimmat oikeudet yhdistää, kuten juuri kuulimme, työryhmä katsoo, että yhdistäminen muun muassa selkeyttäisi tuomioistuinlaitoksen rakennetta ja muutoksenhakuteitä. Yhdistetyllä ylimmällä tuomioistuimella olisi arvion mukaan nykyistä tilannetta paremmat edellytykset ohjata oikeus- ja hallintokäytäntöä yhdenmukaisin perustein. Yhdistämisen katsotaan myös mahdollistavan asiantuntemuksen tehokkaamman käytön yli tuomioistuinlinjarajojen sekä vahvistavan eri prosessilajien tasapainoista kehittymistä.

Työryhmän selvitys ja siitä aiheutuvat jatkotoimet jäävät nyt harkittavaksemme. Selvää on, että työryhmän mietintö lähetetään välittömästi lausuntokierrokselle, minkä jälkeen oikeusministeriössä arvioidaan mietinnön, siitä saadun lausuntopalautteen ja muiden Oikeudenhoidon uudistamisohjelman hankkeiden toimeenpanon pohjalta seuraavat askeleet. Kuten edellä kuulimme, korkeimpien oikeuksien mahdollisen yhdistämisen vaikutukset lainkäytön laatuun ovat vahvasti riippuvaisia yhdistämisen toteuttamistavasta. Jos yhdistämiseen päädyttäisiin, sen onnistuneen toteuttamisen edellytyksenä olisi, että yhdistäminen perustuisi huolelliseen molemmat tuomioistuinlinjat huomioon ottavaan valmisteluun ja että molemmat nykyiset korkeimmat oikeudet osallistuisivat siihen asiantuntemuksellaan.

Vielä kerran lämpimät kiitokset työryhmälle ahkerasta, ansiokkaasta ja sitoutuneesta työstä!

 
 
Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun