Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaarissa 8.12.2011

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 9.35
Puhe -

Arvoisa Tasavallan presidentti, hyvät demokratiapalkinnon saajat ja juhlaseminaarin osallistujat,

Värderade republikens president, bästa mottagare av demokratipriset och deltagare i festseminariet,

Vapaaehtoistoiminta on merkittävä kulmakivi demokratian perustassa. Toimiva ja elinvoimainen demokratia tarvitsee aktiivisia kansalaisia. Kansalaisten vapaaehtoistoiminta muodostaa demokratian perustan ja vahva kansalaisyhteiskunta on oleellinen osa suomalaista osallistuvaa demokratiaa. Kansalaisyhteiskunnan ja vapaan kansalaistoiminnan piirissä rakennetaan vakautta vahvistamalla kansalaisten osallisuutta ja keskinäistä luottamusta. Vapaaehtoistoimijoina suomalaiset rakentavat omaa ja yhteistä hyvinvointia sekä kehittävät yhteiskuntaa. Nämä seikat haluttiin nostaa esille vuoden 2011 demokratiapalkinnon myöntämisperusteissa.

År 2010 fattade statsrådet ett principbeslut om främjandet av demokratin i Finland. Enligt principbeslutets riktlinjer beslöts det att det grundas ett årligt demokratipris som kan tilldelas ett projekt, en åtgärd, en aktör eller en innovation som främjar medborgarinflytandet, frivilligarbetet eller delaktigheten. Nu har detta pris delats ut för första gången.

Jatkossa demokratiapalkinto tullaan myöntämään vuosittain eri teema-alueille. Palkinnon on tarkoitus tehdä tunnetuksi kansalaisyhteiskuntaaja sen merkitystä. Kansallinen demokratiapalkinto tarjoaa mahdollisuuden tehdä näkyväksi suomalaista demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa sekä niiden parissa toimivia tahoja ja syntyviä innovaatioita. Samalla voidaan esitellä suomalaisen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan historiaa elämäntyönsä jo tehneiden järjestötoimijoiden avulla. Lisäksi palkinto on mahdollisuus tuoda esille - ei ainoastaan demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa, vaan nimenomaan ne ihmiset jotka tekevät arvokasta työtä demokratian ja kanssaihmisten puolesta.

Demokratiapalkinnon koordinoinnista vastaa oikeusministeriö yhteistyössä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan eli KANEn kanssa. Palkintosumma 10 000 euroa voidaan myöntää yhdelle palkittavalle tai jakaa useamman palkittavan kesken. Nyt palkinto päätettiin myöntää peräti viidelle eri taholle. Tarkoituksena on ollut tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan monipuolisuutta ja kirjoa.

Tänä vuonna palkitut vapaaehtoistoiminnan muodot ovat rohkaisevia ja innostavia esimerkkejä. Ne kertovat siitä, kuinka vapaaehtoistoiminnalla yksittäinen ihminen voi vaikuttaa merkittävästi yhteisönsä hyvinvointiin ja edistää tärkeiksi kokemiaan arvoja. Palkinto on samalla tunnustus ja kiitos kaikille suomalaisille vapaaehtoisille, jotka tekevät erittäin merkityksellistä työtä.

Oikeusministeriö haluaa kiittää tänä vuonna demokratiapalkintoprosessissa mukana olleita yhteistyötahoja: Raha-automaattiyhdistystä, Suomen Nuorisoyhteistyö-Allianssia ja Yleisradiota. Erityiskiitoksen ansaitsevat myös Vapaaehtoistoiminnan teemavuoden suojelijana toiminut Tasavallan presidentti; Vapaaehtoistoiminnan teemavuoden lähettiläät, jotka muodostivat demokratiapalkinnon valitsijaraadin sekä kaikki suomalaiset, jotka tavalla tai toisella itse osallistuvat vapaaehtoistyöhön. Palkintoraatiin ovat tänä vuonna kuuluneet teemavuoden lähettiläistä näyttelijä Eija Vilpas, Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, kirjailija Juha Itkonen, toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä sekä näyttelijä Nicke Lignell.

Justitieministeriet har som mål att göra demokratipriset till en etablerad och erkänd tradition. Nästa år, 2012, blir det dags för det andra demokratipriset. Då är temat barnets rättigheter och demokrati.

Tällä teemavalinnalla haluamme korostaa, että demokratian kehityksen kannalta keskeisessä roolissa on lasten ja nuorten mahdollisuudet ja halu vaikuttaa omassa lähiympäristössään sekä yhteiskunnassa.

Suomi on ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen. Lapsen oikeuksien sopimus ja Suomen perustuslaki takaavat lapselle oikeuden osallistua kehitystasonsa mukaisesti. Osallistumisoikeuksien pyrkimyksenä on kuulla lasta yhteiskuntansa jäsenenä ja kasvattaa lasta vastuulliseksi toimijaksi.

Oikeusministeriö pitää tärkeänä lisätä lasten ja nuorten valmiuksia osallistua ja edistää mahdollisuuksia parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Oikeusministeriön toiveena on, että saamme ensi vuodelle demokratiapalkintoprosessiin yhtä hyvät yhteistyökumppanit kuin tänäkin vuonna. Ilokseni voin todeta, että opetus- ja kulttuuriministeriö onkin jo lupautunut yhteistyökumppaniksi ensi vuodelle.

Haluan vielä lopuksi onnitella kaikkia demokratiapalkinnonsaajia sekä kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita ja kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän hankkeen menestykselliseen toteuttamiseen.

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun