Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Ahvenanmaan-komitean välimietinnön luovutustilaisuudessa 28.1.2015

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2015 11.18
Puhe
 

Ärade president, lantråd, riksdagsledamöter, lagtingsledamöter. Bästa åhörare.

Arvoisa presidentti, maakuntaneuvos, kansanedustajat, maakuntapäiväedustajat. Hyvät kuulijat.

Före den parlamentariska Ålandskommittén tillsattes hösten 2013, var det min tanke att det inte enbart räcker med att riket ger utfästelser om att självstyrelsen ska utvecklas. För att resultat ska nås måste utvecklingen dels ges ett konkret innehåll, dels vara en angelägenhet såväl för landskapets som för rikets politiker. Den parlamentariska sammansättningen och mandatet för Ålandskommittén avspeglar dessa tankegångar.

Hyvät läsnäolijat,

Ahvenanmaan maakunta on kehittynyt hyvinvoivaksi yhteiskunnaksi, jossa itsehallinnolle alun perin asetetut vaatimukset on toteutettu menestyksellisesti. Itsehallintojärjestelmä on ollut erinomainen ratkaisu maakunnan ruotsinkielisen erityisaseman muodostamiselle ja Suomea sitovien kansainvälisten sitoumusten toteuttamiselle. Mutta, kuten presidentti Halonen totesi, muuttuneessa maailmassa myös Ahvenanmaan itsehallinnon on pysyttävä kehityksessä mukana. On myös suotavaa, että tämä tapahtuu tavalla, joka kunnioittaa sekä maakunnan että valtakunnan intressejä.

Bästa åhörare,

Jag kan konstatera att i det i delbetänkandet som helhet ingår många goda förslag och att resultatet av ert arbete hittills är mycket värdefullt. Delbetänkandet öppnar en dörr till ett fortsatt engagemang från kommitténs sida och klargör arbetets inriktning under kommande valperiod. Jag får därmed framföra mitt varmaste tack för ett väl utfört arbete till president Halonen som lett kommittén, till viceordförandena och alla kommittémedlemmarna samt till sekretariatet.

Som jag ser det innehåller delbetänkandet i grunden betydande preliminära förslag för den riktning kommittén stakat för sitt fortsatta lagstiftningsarbete i syfte att skapa en modern Ålands självstyrelselag. Riktlinjerna för det fortsatta arbetet anger en ömsesidig inbördes förståelse och lyhördhet för de behov som finns av att utveckla självstyrelsen.

Denna förståelse och lyhördhet är något vi bör ta tillvara, inte enbart i det fortsatta lagstiftningsarbetet inom kommittén, utan behålla även framöver i det nya självstyrelsesystemet. I delbetänkandet ingår exempelvis redan nu förslag om hur strukturerna för samarbetet mellan landskapet och riket framöver kunde utvecklas.

Kommittén ska i sitt slutbetänkande som ges i form av en regeringsproposition senast den 30.4.2017 närmare konkretisera den framtida behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket samt hur den ekonomiska självstyrelsen kunde utvecklas. Frågorna är stora och viktiga för såväl landskapet som riket. I jämförelse med tidsåtgången för tidigare revisioner av självstyrelselagen är den återstående beredningstiden knapp. Jag hoppas därför att kommittén i sitt fortsatta arbete och engagemang med frågorna ska vissa samma förståelse, kunnande och lyhördhet för varandras behov och målsättningar som i det inledande kommittéarbetet.

Därmed önskar jag kommittén, dess ordförande och vice ordföranden framgång i det fortsatta arbetet, som enligt vad jag förstått inleds omedelbart efter detta överlåtelsetillfälle. Jag hoppas att vi i god tid före självstyrelsens 100-årsjubileum år 2018 har en ny, modern fjärde självstyrelselag. En lag som tar ett steg framåt i fråga om ansvarsfördelningen för och innehållet i självstyrelsen och som håller måttet en lång tid in på det andra seklet av åländsk självstyrelse.

Tack!

 
 
Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun