Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puhe Hallintotuomioistuinpäivässä Helsingissä 7.2.2020

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2020 15.04
Puhe

Arvoisa yleisö, bästa publik,

Mukava olla täällä hallinto-oikeuspäivässä. On hienoa ja tärkeää, että tällaisia tapahtumia järjestetään. Kiitos siis Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, joka tuo näin suuren määrän asiantuntijoita yhteen. Toivottavasti päivä on teille antoisa.

Det är trevligt att få vara här på Förvaltningsdomstolsdagen. Det är fint att sådana seminarier ordnas och att det finns möjlighet att diskutera aktuella frågor – för det finns mycket att tala om. När regeringsprogrammet skrevs på Ständerhuset i maj 2019 var det klart att utvecklande att rättsstaten skulle bli ett av fokusområdena för denna regering. Inom justitieministeriet har vi nu flera projekt under arbete som är intressanta både för medborgare och för domstolar. I det följande kommer jag att presentera några av dessa helheter.

Kun viime toukokuussa olimme Säätytalolla hallitusneuvotteluissa, tuli hyvin selväksi, että oikeusvaltion kehittäminen tulee olemaan keskeinen elementti tämän hallituksen toiminnassa. Tämän seurauksena oikeusministeriössä on nyt käynnissä monia ajankohtaisia hankkeita. Käyn seuraavassa läpi niistä keskeisiä.

Tämän vuoden alusta tuli voimaan uusi yleislaki hallintoprosessiasioissa eli laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Se korvasi vuonna 1996 säädetyn hallintolainkäyttölain, joka kaipasikin jo monelta osin päivittämistä. Uudessa laissa on korostettu erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden roolia ennakkopäätöstuomioistuimena. Valituslupa on säädetty uudessa laissa pääsäännöksi, ja päätöksen tehneelle viranomaiselle on annettu jatkovalitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä. Lisäksi uudet yleissäännökset valitusoikeudesta, todistajan itsekriminointisuojasta ja suullisesta valmistelusta ovat tehostaneet prosessinjohtoa ja oikeusturvan takeita. Näin merkittävän lain muuttaminen on luonnollisesti aiheuttanut tarvetta muuttaa myös monia sektorilakeja. Näitä lakeja ollaan päivittämässä tällä hetkellä useissa ministeriöissä, myös oikeusministeriössä.

Toinen ajankohtainen lainvalmisteluhanke liittyy julkisuuslakiin. Avoimuus on demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä. Se antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Julkisuusperiaatteella on meillä pitkät perinteet ja hallintotuomioistuinten ratkaisukäytännöllä on ollut merkittävä vaikutus sen toteuttamisessa ja soveltamiskäytännön ohjaamisessa.

Teknologianeutraaliksi aikanaan säädetty laki on kestänyt verraten hyvin aikaa. Uudistustarpeita kuitenkin löytyy. Taustalla on digitalisaation ohella julkisen sektorin rakennemuutos, jossa kunnat ja valtio ovat yhä enenevissä määrin yhtiöittäneet toimintojaan. Tämä tarkoittaa, että yhä suurempi osa tiedosta on siirtynyt tai on vaarassa siirtyä julkisuuslain ulottumattomiin. Julkisuuslain uudistamisen tavoitteena tuleekin olla avoimuutta edistävä, nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin vastaava ja mahdollisimman selkeä lainsäädäntö. Tätä työtä varten tarkoituksena on asettaa lähiaikoina työryhmä. Kyseessä on hyvin merkittävä laki, joten työ täytyy tehdä yhteistyössä ja huolella.

Bästa åhörare,

Ett av de fenomen som kanske mest påverkat vårt samhälle och förvaltningsdomstolarna under de senaste åren har varit flyktingkrisen. Förändringen var snabb och utmanande och det arbete ni har gjort har varit värdefullt. Under denna regeringsperiod kommer vi att utveckla arbetet vidare. Nu under våren kommer regeringen att ge en proposition om användning av biträde vid asylsamtalet, besvärstider och biträdens arvoden. Dessutom kommer det att tillsättas en arbetsgrupp som ska arbeta för att säkerställa kompetensen och noggrannheten hos de jurister som biträder asylsökanden. Justitieministeriet deltar också i utvecklandet av den allmänna juridiska rådgivningen för asylsökande.

Turvapaikka-asiat ovat olleet tuomioistuinten arkipäivään vahvasti vaikuttanut jutturyhmä viime vuosien ajan. Julkinen keskustelu on ollut kiivasta. Tämä hallitus on sitoutunut turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantamiseen ja se näkyy monella tavalla myös oikeusministeriössä.

Nyt valmisteilla on kolme turvapaikanhakijoiden oikeusapuun tehtävää muutosta: avustajan käyttö puhuttelussa ei jatkossa edellytä erityisiä syitä, valitusaika turvapaikka-asioissa säädetään 30 päiväksi, ja turvapaikanhakijoiden oikeusapuasioissa otetaan käyttöön tuntipalkkiot. Nämä muutokset sisältävä luonnos hallituksen esitykseksi on jo ollut lausuntokierroksella ja esitys on tarkoitus antaa tänä keväänä, mahdollisimman pian.

Hallitusohjelmaan sisältyy myös tavoite varmistaa turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyys ja huolellisuus. Tämän tavoitteen toteuttamista pohtimaan asetetaan työryhmä. Lisäksi oikeusministeriö osallistuu poikkihallinnolliseen hankkeeseen yleisen oikeudellisen neuvonnan kehittämisestä turvapaikanhakijoille.

Hyvä yleisö,

Vähintään yhtä tärkeää on kehittää oikeusturvaa myös yleisesti. Mielestäni yksi merkittävimmistä oikeusturvaan liittyvistä haasteista on oikeudenkäyntien kuluriski. Vaikka riski käytännössä on pienempi hallinto-oikeuspuolella kuin yleisissä tuomioistuimissa, on kuitenkin tärkeää, että aiheelliset asiat tulevat tuomioistuinten käsittelyyn ilman, että pelko ja huoli liikaa ohjaavat yksityishenkilön tai pienen yrityksen harkintaa. Tällä hallituskaudella selvitetäänkin oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita muun muassa kuluriskin alentamiseksi. Työ on aloitettu empiirisellä selvityksellä siitä, miten vaaditut ja tuomitut oikeudenkäyntikulut ovat viime vuosina kehittyneet.

Hallitusohjelmassa on kirjaus myös julkisesta oikeusapujärjestelmästä. Sen mukaan oikeusavun tulorajojen nostamista, keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutuksen sääntelyä selvitetään. Myös tämä tutkimushanke aloitetaan vielä tämän kevään kuluessa ja myös se on hyvin tärkeä.

Hyvä kuulijat,

Lopuksi sanon vielä muutaman sanan aina yhtä paljon tunteita herättävästä teemasta, nimittäin sähköisistä järjestelmistä. Ne ovat merkittävässä roolissa jokapäiväisessä työssä. Hallinto- ja erityistuomioistuinten Haipa-hanke etenee ja se on ollut nyt rajoitetussa käytössä korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä Helsingin hallinto-oikeudessa. Jotta järjestelmästä saadaan toimiva ovat käyttäjien havainnot ja palaute erittäin tärkeitä. Kiitos siis teille, jotka osallistutte tähän tärkeään työhön. Uudet järjestelmät aiheuttavat ylimenovaiheessa usein haasteita. Oppiminen ja kehittäminen ottaa oman aikansa mutta suunta on ollut hyvä. Tuomioistuinvirasto vie hanketta eteenpäin. Olen iloinen siitä, että hanke on edennyt hyvässä myötätuulessa ja että tuomioistuinten johto on antanut sille tukensa.

Bästa publik,

Som ni hör har vi på justitieministeriet väldigt många projekt under arbete. Målet är att utveckla rättsstaten i en mera hållbar riktning men de är viktiga också för förvaltningsdomstolarnas framtid. Vi hoppas att dessa ändringar syns på ett positivt sätt i förvaltningsdomstolarnas vardag och förbättrar individernas rättsskydd.

Hyvät kuulijat,

Kuten tästä ajankohtaisten hankkeiden läpikäynnistä voi havaita, paljon on tällä hetkellä vireillä. Näillä toimilla kehitämme oikeusvaltiota kestävämpään suuntaan ja ne ovat tärkeitä myös hallinto-oikeuksien tulevaisuudelle. Toivonkin, että näiden hankkeiden myönteiset vaikutukset heijastuvat myös hallinto-oikeuksien arjessa. Työssä viihtyminen ja oman työn merkityksellisyyden muistaminen ovat äärimmäisen tärkeitä. Siksi toivonkin, että muistutatte toisianne siitä, kuinka arvokasta työtä te teette kansalaisten ja tämän yhteiskunnan puolesta.

Näillä sanoilla toivotan teille oikein mukavaa hallinto-oikeuspäivää! Jag önskar er alla en väldigt intressant förvaltningsdomstolsdag. Tack! Kiitos!

Sivun alkuun