Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Återvinningen av brottsvinning effektiviseras i EU:s medlemsstater

Justitieministeriet
17.6.2020 13.32
Pressmeddelande

Den förordning som antagits i EU om att effektivisera samarbetet mellan medlemsstaterna för att återvinna vinning av brott kompletteras med lagstiftningsändringar. Regeringen har överlämnat en proposition om detta till riksdagen.

Förordningen utvidgar medlemsstaternas skyldigheter att verkställa sådana beslut om frysning och förverkande som har meddelats i en annan medlemsstat. Detta förbättrar möjligheterna att döma att medel som skaffats genom brottslig verksamhet ska förverkas till staten.

EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ersätter två rambeslut som för närvarande är i kraft. Systemet blir klarare när medlemsstaterna tillämpar endast en förordning och den nationella lagstiftning som kompletterar den. Myndigheterna kommer att få vissa nya uppgifter i synnerhet när det gäller att bättre beakta målsägandenas ställning.

Förordningen börjar tillämpas den 19 december 2020. De lagändringar som kompletterar förordningen föreslås träda i kraft samtidigt eller så snart som möjligt därefter.

Ytterligare upplysningar: Tarja Innanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 338, e-post: [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkandepåföljder – Lagstiftningsprojekt   

Sivun alkuun