Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Användningsområdet för förvandlingsstraff för böter ska utvidgas

Justitieministeriet
11.10.2018 14.05
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att användningen av förvandlingsstraff för böter ska utökas. Det föreslås att om en person upprepade gånger gör sig skyldig till likartade förseelser, ska bötesbrottet handläggas i domstol.

. Med upprepade brott ska avses sju likartade bötesbrott under ett år.

Obetalda böter som dömts ut av en domstol kan förvandlas till fängelse, men inte böter som förelagts av polisen.

- Syftet med lagreformen är att förbättra straffsystemets trovärdighet. Enligt förslaget ska polisen föra ett bötesbrott till tingsrätten för behandling, då den som upprepade gånger gjort sig skyldig till bötesbrott genom sitt förfarande har visat likgiltighet för bestämmelserna i lag. I dessa fall är det motiverat att straffet i sista hand avtjänas i fängelse, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Utvidgandet av användningsområdet för förvandlingsstraff är en del av minister Häkkänens åtgärdspaket för att skärpa straffen. För genomförandet av reformen anvisades i vårens budgetmangling ett årligt anslag på 10,8 miljoner euro för polisen, åklagarna, domstolarna och Brottspåföljdsmyndigheten.

Ändring i förvandlingskvoten

Det föreslås att kvoten för förvandling av dagsböter ändras så att fyra dagsböter motsvarar en dag i fängelse. För närvarande motsvarar tre dagsböter en dag i fängelse.

Böter på högst 20 dagsböter ska begränsas utanför systemet med förvandlingsstraff. På detta sätt skulle de lindrigaste bötesstraffen inte omfattas av förvandlingssystemet. Ordningsböter lämnas också i framtiden utanför systemet..

Vidare föreslås att minimilängden för förvandlingsstraff höjs från fyra till fem dagar i fängelse och att maximilängden för förvandlingsstraff sänks från 60 till 40 dagar i fängelse.

Enligt förslaget kan ett bötestraff inte förvandlas till fängelse, om det brott som har föranlett böterna har begåtts innan gärningsmannen hade fyllt 18 år. Detta är enligt nuvarande praxis och den allmänna principen om att minderåriga enbart i undantagsfall ska dömas till fängelse.

Därtill ska det skapas bättre förutsättningar att hänvisa en fånge som avtjänar ett förvandlingsstraff till rehabilitering. Majoriteten av dem som upprepade gånger gör sig skyldiga till bötesbrott har missbruksproblem och är allvarligt utslagna.

Det årliga fångtalet förväntas öka med 30

Antalet sådana upprepade brott som avses i förslaget skulle enligt polisens och åklagarväsendets uppskattning uppgå till 9 600 per år. Gärningarna skulle oftast bestå av snatteri och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

Gärningarna begås i typiska fall av samma personer. Till exempel år 2017 fanns det cirka 900 personer som gjort sig skyldiga till snatteri över sju gånger. Dessa ärenden ska i fortsättningen inte handläggas i polisens strafforderförfarande utan i rättegång. Reformen förväntas öka det genomsnittliga dagliga fångtalet med drygt 30 fångar.

För att den föreslagna reformen ska kunna träda i kraft krävs det ändringar i polisens och justitieförvaltningens informationssystem. Dessa ändringar förväntas bli klara senast år 2021.

Ytterligare upplysningar:

regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 02951 50520, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Antti Häkkänen
Sivun alkuun