Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kvaliteten på rättshjälpstjänsterna för asylsökande har utretts

Justitieministeriet
12.12.2018 10.19 | Publicerad på svenska 12.12.2018 kl. 12.14
Pressmeddelande

Det har publicerats en utredning om omfattningen av och kvaliteten på rättshjälpstjänsterna för asylsökande. I halvtidsrapporten av undersökningen, som beställts av justitieministeriet, behandlas hur de asylsökande har hittat dem som tillhandahåller rättshjälpstjänster, rättshjälpens starka och svaga sidor och om de asylsökande har fått den hjälp som de behövt.

Halvtidsrapporten är ett led i ett mer omfattande forskningsprojekt som går ut på att ta reda på hur människor upplever tillgången till och kvaliteten på den offentliga rättshjälpen. Den rättshjälp som de asylsökande erbjuds utgör en del av denna helhet. I undersökningen har det särskilt utretts vilka konsekvenser de ändringar som 2016 gjordes i lagstiftningen om rättshjälp för asylsökande har haft.

– I en rättsstat ska var och en kunna få sin sak prövad i domstol. Rättshjälpen möjliggör en rättsprocess för var och en, även för den som inte har några inkomster. Vi inledde utredningen för att vi ska kunna utveckla rättshjälpstjänsterna. Nu överväger vi de fortsatta åtgärderna omsorgsfullt. Vi har tagit fasta på de problem som lyfts fram i utredningen samt de föreslagna åtgärderna och försöker hitta lösningar. Tillsammans med inrikesministeriet börjar vi utreda behovet av eventuella ändringar i utlänningslagen i fråga om besvärstiden för asylärenden och omfattningen av rättshjälpen. Dessa författningsändringar utvärderas och bereds omsorgsfullt, precis som alla lagstiftningsprojekt, säger justitieminister Antti Häkkänen.

– Vi utreder också hur ett tillräckligt antal sakkunniga biträden ska kunna tryggas, berättar Häkkänen.

Justitieministeriet har redan vidtagit åtgärder för att förbättra situationen.

– Arvodesförordningen har ändrats så att en domstol av särskilda skäl kan utvärdera skäligheten i fråga om ett arvode med avvikelse från de föreskrivna beloppen, berättar minister Häkkänen

Ministeriet deltar också i Migrationsverkets projekt, vars syfte är att utveckla allmän juridisk rådgivning som erbjuds asylsökande i ett så tidigt skede som möjligt.

För närvarande kan rättshjälp som bekostas av det allmänna fås under hela asylprocessen, ända från inlämnandet av asylansökan till behandlingen av ärendet i högsta förvaltningsdomstolen. Mer än två tredjedelar av alla asylsökande har sökt rättshjälp som bekostas av det allmänna. Exempelvis åren 2015-2017 var det 28 657 asylsökande som sökte rättshjälp, och 99 procent av dem beviljades också rättshjälp. En tredjedel av de asylsökande sökte inte rättshjälp, antingen för att informationen om rättshjälpen inte nått dem, eller för att de inte upplevde sig vara i behov av rättshjälp.

Projektet för jämlika och högklassiga rättshjälpstjänster ingår i den utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande. Projektet genomförs av Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet, Migrationsinstitutet och Owal Group. Undersökningen behövs för den strategiska planeringen av rättshjälpstjänsterna och för utvärdering av behoven av att ändra lagstiftningen.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, e-post: [email protected]

Utredningen om rättshjälpstjänster för asylsökande (på finska, Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina) 

Information om forskningsprojektet (på finska)

Sivun alkuun