Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp föreslår skärpning av villkorliga fängelsestraff

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2018 13.23
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet föreslår att man som en ny tilläggspåföljd i samband med ett villkorligt fängelsestraff kan döma ut övervakning för gärningsmän som fyllt 21 år. I dagens läge kan övervakning dömas ut som tilläggspåföljd enbart för unga förbrytare. Arbetsgruppen föreslår skärpningar också när det gäller användning av samhällstjänst som tilläggspåföljd.

En gärningsman som har fyllt 21 år när han eller hon begick brottet ska som tilläggspåföljd i samband med ett villkorligt fängelsestraff kunna dömas till en övervakningsperiod på ett år och tre månader, om det är nödvändigt för att förhindra återfall i brott med beaktande av gärningsmannens tidigare brottslighet och personliga förhållanden samt de omständigheter som har lett till brottet.

Över 60 procent av de fängelsestraff som döms ut av tingsrätten är villkorliga.

- Det är skäl att öka både effekten och kännbarheten av villkorliga fängelsestraff. Av arbetsgruppen ville jag få förslag till hur straffen kan skärpas. Villkorligt fängelse har tidvis bedömts vara ett otillräckligt straff för ett allvarligt brott. Tröskeln mellan villkorligt och ovillkorligt fängelse har också upplevts vara hög. Jag anser att arbetsgruppens förslag om att skärpa villkorliga fängelsestraff är både ändamålsenliga och behövliga. Frågan kan bedömas mer noggrant efter remissbehandlingen när remissvaren har analyserats omsorgsfullt, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt arbetsgruppens förslag ska övervakningen alltid inbegripa övervakarmöten, och den kan även omfatta uppgifter eller program som främjar den dömdes sociala handlingsförmåga. Övervakningen ska dessutom kunna innefatta högst 30 timmar rehabilitering eller öppen vård. Det är i allmänhet fråga om vård i anslutning till missbruksproblem. Denna del av övervakningspåföljden ska kräva den dömdes samtycke.

Andra tilläggspåföljder som kan dömas ut i samband med ett villkorligt fängelsestraff är böter och samhällstjänst. Arbetsgruppen föreslår att villkorliga fängelsestraff också ska intensifieras genom att det maximala timantal för samhällstjänst som döms ut som tilläggspåföljd höjs från nuvarande 90 timmar till 120 timmar. Som tilläggspåföljd ska samtidigt kunna dömas ut såväl böter som övervakning.

Genom att utveckla tilläggspåföljdssystemet på det föreslagna sättet kan man enligt arbetsgruppen öka såväl effekten som kännbarheten av ett straff. Det skulle också bidra till att minska återfallsbrottslighet. Kostnaderna för intensifiering av villkorliga fängelsestraff kommer enligt en preliminär uppskattning att uppgå till högst 3,2 miljoner euro per år.

Arbetsgruppen hade i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att göra villkorliga fängelsestraff mer verkningsfulla och på vilket sätt graderingen mellan villkorligt och ovillkorligt fängelse kan minskas. Uppdraget baserar sig på statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Mer information: arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 0295 150 486, arbetsgruppens sekreterare, specialplanerare Tuuli Herlin, tfn 0295 150 602

Arbetsgruppens betänkande

Sivun alkuun