Valtioneuvoston asetus OM/2019/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019 11.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Miia Ljungqvist, Neuvotteleva virkamies p.029 5150112
Asia
Eduskunta on hyväksynyt lain Syyttäjälaitoksesta (32/2019). Tasavallan presidentti on 11.1.2019 vahvistanut lain tulemaan voimaan 1.10.2019. Syyttäjälaitoksesta annetun lain uudistaminen edellyttää asetuksessa olevan sääntelyn yhtenäistämistä vastaamaan uutta organisaatiota ja sen toimintaa. Ehdotettu valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta korvaa aiemman lainsäädännön nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen syyttäjälaitoksesta (1390/2011) ja oikeusministeriön asetuksen syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista (586/2014). Asetus vastaa sisällöltään pitkälti nykyistä asetusta. Asetuksessa säädetään valtakunnansyyttäjän toimistosta sekä syyttäjäalueista ja niiden toimipaikoista. Asetuksessa on henkilöstöä koskevia säännöksiä, kuten henkilöstön virkasuhdetta koskevasta päätösvallasta, syyttäjien tehtävistä ja niihin määräämisestä, syyttäjien nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen, syyttäjien kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista ja muiden Syyttäjälaitoksen virkamiesten kuin syyttäjien kelpoisuudesta ja nimittämisestä. Asetukseen on lisätty hallintokanteluasioiden ratkaisemista koskeva säännös ja poistettu tulosohjausta koskeva säännös tarpeettomana.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Syyttäjälaitoksesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia, henkilöstövaikutuksia eikä vaikutusta kansalaisten asemaan, koska sääntely ei koske välittömästi kansalaisten oikeuksia. Asetuksella ei tehdä muutoksia toimipaikkoihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen