Hallituksen esitys OM/2021/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

HE 34/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Terhi Salmela, Hallitusneuvos p.029 5150203
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta. Laki vastaisi sisällöltään voimassa olevaa ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Ulosottokaaren väliaikaiset säännökset, joissa säädetään ulosottomenettelyn keventämisestä, rajoittamisesta ja täytäntöönpanon lykkäämisestä covid-19-epidemian vuoksi, olisivat voimassa 31.12.2021 saakka. Tällä hetkellä voimassa olevan väliaikaisen lain voimassaolo päättyy 30.4.2021. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Väliaikaisen lain säännösten perusteella covid-19-epidemiasta ja poikkeusoloista aiheutuvat taloudelliset vaikeudet voidaan ottaa paremmin huomioon ulosottomenettelyssä. Väliaikaisesta sääntelystä ei käytettävissä olevien tietojen perusteella ole aiheutunut merkityksellistä haittaa velkojien oikeuksille tai ulosottomenettelylle muutoin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen