Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Bedömningspromemoria om ogiltigförklaring av tvångsäktenskap på remiss

Justitieministeriet
24.1.2020 11.47
Nyhet

Justitieministeriet har gjort en bedömningspromemoria om regleringsbehoven i anslutning till ogiltigförklaring av tvångsäktenskap och erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands.

I bedömningspromemorian har man utrett olika regleringsalternativ genom vilka ett äktenskap som ingåtts genom tvång kan upplösas på något annat sätt än genom normal skilsmässa.

I promemorian föreslås att det i äktenskapslagen tas in en ny bestämmelse om upphävande av äktenskap som ingåtts genom tvång. Upphävande av äktenskap ska i övrigt ha samma rättsliga verkningar som äktenskapsskillnad, men civilståndet återgår till det som maken hade före tvångsäktenskapet. Enligt bedömningspromemorian är detta ett bättre alternativ för upplösning av ett tvångsäktenskap för den som tvingats till det än ogiltigförklaring av äktenskapet eller beviljande av äktenskapsskillnad utan betänketid.

I bedömningspromemorian har man också utrett behovet att ändra bestämmelserna om erkännande av äktenskap som minderåriga har ingått utomlands. Enligt bedömningspromemorian kunde den nuvarande regleringen preciseras så att ett äktenskap som en person ingått utomlands innan han eller hon fyllt 18 år erkänns endast av särskilda skäl, om den ena av makarna har bott i Finland när äktenskapet ingicks.

I bakgrunden till bedömningspromemorian ligger statsminister Sanna Marins regeringsprogram där det konstateras att det ska göras möjligt att ogiltigförklara tvångsäktenskap. Behovet att precisera bestämmelserna som gäller straffbarheten av tvingande till äktenskap kommer att utredas separat.

Promemorian har sänts på remiss och utlåtande om den kan lämnas in i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 2 mars 2020. 

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected]  (på plats t.o.m. 24.1 och fr.o.m. 3.2)

Sivun alkuun