Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Delegation ska bereda ett rättssäkerhetsprogram

Justitieministeriet 4.6.2012 6.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en delegation för att bereda ett rättssäkerhetsprogram. I regeringsprogrammet förutsätts att ett rättssäkerhetsprogram utarbetas i syfte att förkorta den totala längden på rättegångsprocesserna och förbättra kvaliteten på rättssäkerheten.

Delegationen ska före utgången av november utarbeta ett förslag till ett långsiktigt rättssäkerhetsprogram. Som underlag för arbetet används utkastet som utarbetades av en tjänstemannaarbetsgrupp vid justitieministeriet. Programmet syftar till att på ett klart mer effektivt sätt än för närvarande trygga att samhället har ett starkt förtroende för rättssäkerheten och att den uppfyller de internationella normerna. Rättssäkerheten ska kunna tryggas på ett smidigt, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Senare ska delegationen också följa upp förverkligandet av programmet. Delegationens mandattid går ut vid utgången av år 2015.

Delegationen ska också före slutet av november bereda ett förslag till anpassningsåtgärder inom justitieministeriets förvaltningsområde, såsom förutsätts i statsrådets beslut om ramarna för statsfinanserna 2013-2016. På detta sätt ska det säkerställas att man inte genom kortsiktiga besparingsåtgärder äventyrar förverkligandet av de långsiktiga målsättningarna för rättssäkerheten.

Delegationen leds av kanslichef Tiina Astola och medlemmarna i delegationen företräder bl.a. domstolarnas samt åklagar- och utsökningsväsendets ledning. Statens revisionsverk och Finlands Advokatförbund företräder instanser som står utanför rättsväsendet.

Remissinstanserna har yttrat sig om förslaget

Sammanlagt 44 instanser yttrade sig om utkastet till rättssäkerhetsprogram som utarbetades av en tjänstemannaarbetsgrupp vid justitieministeriet.

Alla av remissinstanserna ansåg att förkortandet av den totala längden på rättegångsprocesserna och förbättrandet av kvaliteten på rättssäkerheten är viktiga mål. I yttrandena framhävdes att utgångspunkten ska vara att rättssäkerhet som åtnjuter medborgarnas förtroende ska kunna produceras på ett mer effektivt sätt än för närvarande, inte bara med mindre resurser.

Remissinstanserna konstaterade att det är lätt att instämma i huvuddelen av förslagen som ingår i utkastet. Det ansågs att utkastet utgör ett bra underlag för den strategiska styrningen och de utvecklingsprojekt som genomförs under den närmaste framtiden. Det konstaterades att det slutliga rättssäkerhetsprogrammet bidrar till en långsiktig och stabil utveckling av rättsväsendet.

En central brist enligt remissinstanserna var att man inte ännu hade bedömt de ekonomiska konsekvenserna av åtgärdsförslagen som ingår i utkastet. Dessutom kräver en del av åtgärderna tilläggsresurser och investeringar, trots att de på längre sikt sannolikt medför inbesparingar. Det önskades att man i den fortsatta beredningen koncentrerar sig på de reformer av rättsväsendets struktur och rättegångsförfarandena som har den största effekten.

Det konstaterades att de största och mest akuta reformbehoven i fråga om de allmänna domstolarna är att flytta tyngdpunkten i rättskipningen till tingsrätterna och att utveckla hovrättsnärverket och hovrättsförfarandet. Det ansågs också vara viktigt att utveckla förvaltningsdomstolarna till jämnstarka regionala fullföljdsdomstolar samt att de ärenden som ännu är koncentrerade till vissa domstolar decentraliseras till fler än en förvaltningsdomstol. Ett projekt som enligt remissinstanserna bör prioriteras högt är att inrätta ett centralt ämbetsverk för domstolarnas förvaltning.

Ytterligare upplysningar:
ledningens expert, Tea Skog, tfn 02951 50466
e-post: [email protected]

Remissammandrag

Information om projektet