Hyppää sisältöön
Media

Neuvottelukunta valmistelemaan oikeusturvaohjelmaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2012 6.00
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut neuvottelukunnan valmistelemaan oikeusturvaohjelmaa. Hallitusohjelmassa edellytetään tällaisen ohjelman laatimista oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämiseksi ja oikeusturvan laadun parantamiseksi.

Neuvottelukunta valmistelee marraskuun loppuun mennessä ehdotuksen pitkän aikavälin oikeusturvaohjelmaksi. Pohjamateriaalina on oikeusministeriön virkamiestyöryhmän valmistelema luonnos. Tavoitteena on, että ohjelman toteuttamisella varmistetaan yhteiskunnassa vahvaa luottamusta nauttiva ja kansainväliset normit täyttävä oikeusturva nykyistä selvästi tehokkaammin. Oikeusturvan on toteuduttava sujuvasti, yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaalla tavalla. Myöhemmässä vaiheessa neuvottelukunta myös seuraa ohjelman toteutumista. Neuvottelukunnan työ päättyy vuoden 2015 lopussa.

Neuvottelukunta valmistelee marraskuun loppuun mennessä myös ehdotuksen valtioneuvoston vuosien 2013-2016 kehyspäätöksen edellyttämäksi sopeuttamisohjelmaksi oikeusministeriön hallinnonalalla. Tällä pyritään varmistamaan, etteivät lyhyen tähtäimen säästötoimet vaaranna pitkän tähtäimen oikeusturvatavoitteiden toteutumista.

Neuvottelukuntaa johtaa kansliapäällikkö Tiina Astola ja siinä on jäseninä mm. tuomioistuinten sekä syyttäjä- ja ulosottolaitoksen johtoa. Oikeuslaitoksen ulkopuolisia tahoja edustavat Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Suomen Asianajajaliitto.

Lausuntopalaute ehdotuksesta saatu

Oikeusministeriön virkamiestyöryhmän valmistelemasta oikeusturvaohjelmaluonnoksesta saatiin 44 lausuntoa.

Oikeudenkäyntien kokonaiskeston lyhentämistä ja oikeusturvan laadun parantamista pitivät kaikki lausunnonantajat tärkeinä tavoitteina. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, että lähtökohtana tulee olla kansalaisten luottamusta nauttivan oikeusturvan tuottaminen nykyistä tehokkaammin, ei yksinomaan vähemmin resurssein.

Luonnokseen todettiin sisältyvän ehdotuksia, joista suurimpaan osaan lausunnonantajien oli helppo yhtyä. Luonnoksen katsottiin luovan hyvän pohjan lähivuosien strategiselle ohjaukselle ja toteutettaville kehittämishankkeille. Lopullisen oikeusturvaohjelman todettiin tuovan mukanaan pitkäjänteisyyttä ja vakautta koko oikeuslaitoksen kehittämiselle.

Keskeisimpänä puutteena pidettiin sitä, ettei ohjelmaluonnokseen sisältyvien toimenpide-ehdotusten taloudellisia vaikutuksia ollut vielä arvioitu. Lisäksi osa toimenpiteistä vaatii lisävoimavaroja ja investointeja, vaikka ne pitkällä tähtäimellä todennäköisesti tuottavatkin säästöjä. Toivomus oli, että jatkovalmistelussa keskitytään vaikutuksiltaan merkittävimpiin oikeuslaitoksen rakenteen ja oikeudenkäyntimenettelyjen uudistuksiin.
Lainkäytön painopisteen siirtäminen käräjäoikeuksiin samoin kuin hovioikeusverkoston ja hovioikeusmenettelyn kehittäminen olivat lausunnonantajien mielestä yleisten tuomioistuinten suurimpia ja kiireellisimpiä uudistustarpeita. Tärkeinä pidettiin myös hallinto-oikeuksien kehittämistä tasavahvoiksi alueellisiksi muutoksenhakutuomioistuimiksi samoin kuin tiettyihin hallinto-oikeuksiin keskitettyjen asioiden hajauttamista useampiin tuomioistuimiin. Yhtenä kiireellisimmistä hankkeista pidettiin kuitenkin tuomioistuinhallinnon keskusviraston perustamista.

Lisätietoja:
johdon asiantuntija Tea Skog, puh. 02951 50466
s-posti: [email protected]

Lausuntotiivistelmä

Tietoa hankkeesta

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun