Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Möjligheterna att bekämpa bedrägerier mot EU-medel ska förbättras

Justitieministeriet
15.11.2018 13.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår lagändringar för att genomföra direktivet om bekämpning av bedrägerier som riktar sig mot EU:s finansiella intressen. Direktivet gäller bl.a. skatte- och subventionsbedrägerier riktade mot EU:s medel.

- Skattebetalarnas pengar måste användas på ett ansvarsfullt och genomskinligt sätt. Missbruk av EU-medel måste åtgärdas mer effektivt än för närvarande. Med dessa nya metoder kan bekämpningen av bedrägerier förbättras inom hela EU, säger justitieminister Antti Häkkänen.

De föreslagna ändringarna syftar bl.a. till att förbättra möjligheterna att förhindra och utreda sådana brott för vilka det behövs gränsöverskridande samarbete. Direktivet är av betydelse även för europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) som inleder sin verksamhet inom de närmaste åren. EPPO kommer för sin del att svara för utrednings- och lagföringsåtgärder vid brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen.

Enligt propositionen ska kravet på dubbel straffbarhet som förutsättning för tillämpning av finsk straffrätt slopas i fråga om sådana brott mot EU:s finansiella intressen som begåtts utanför Finland, om brottet har begåtts av en finsk medborgare eller en person som vid gärningstidpunkten eller när rättegången inleds är varaktigt bosatt i Finland.

I fråga om subventionsmissbruk ska det föreskrivas om en grov gärningsform som ska tillämpas då det subventionsbelopp som är föremål för brottet är synnerligen stort. Straffet för grovt subventionsmissbruk ska vara fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Tillämpningsområdet för bestämmelsen om missbruk av tjänsteställning ska utvidgas

Straffbestämmelsen som gäller missbruk av tjänsteställning ska ändras. Enligt förslaget ska bestämmelsen även kunna tillämpas på en riksdagsledamot vars uppgift är att förvalta penningmedel eller annan egendom och som i denna uppgift reserverar, anvisar, betalar ut eller använder denna egendom i strid med egendomens syfte och som därigenom skadar eller försöker skada unionens finansiella intressen.

Straffbestämmelserna om missbruk av tjänsteställning och grovt missbruk av tjänsteställning ska mer omfattande än för närvarande kunna tillämpas på en utländsk tjänsteman, om gärningen utgör sådan förskingring som avses direktivet.

Enligt propositionen ska straffansvaret för juridiska personer, dvs. företag eller sammanslutningar, utvidgas. Juridiska personer ska kunna dömas till straff för skattebedrägeri och grovt skattebedrägeri som avser mervärdesskatt. Juridiska personers straffansvar ska tillämpas även på bedrägeri och grovt bedrägeri, om gärningen utgör ett sådant bedrägeri mot EU:s finansiella intressen som avses i direktivet.

Statens revisionsverk ska utöver sina nuvarande anmälningsskyldigheter vara skyldigt att underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska unionens andra behöriga myndigheter om brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen.

Ytterligare information: Lauri Rautio, lagstiftningsråd, tfn 02951 50380, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Sivun alkuun