Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson: Summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittäminen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.10.2014 7.31
Puhe -

Arvoisat selvitysmiehet. Hyvät läsnäolijat.

Oikeudenhoidon uudistamisohjelman ydin voidaan kiteyttää yhteen lauseeseen: Oikeuslaitosta nykyaikaistamalla ja sen tehokkuutta lisäämällä edistetään oikeusturvaa ja tuotetaan taloustilanteen edellyttämiä säästöjä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi valitun keinovalikoiman tulee olla yksityiskohtaisesti harkittu ja toteutuksen hallittu. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi on keventää prosesseja ja löytää parhaiten sopiva käsittelyketju kullekin asialle. Tässä keskeistä on se, että kutakin asiatyyppiä käsitellään sen kannalta riittävin menettelytavoin ja oikein mitoitetuin resurssein. On myös tärkeää kohdistaa käräjäoikeuksien työpanos aidosti riitaisiin asioihin, joihin tarvitaan tuomioistuimen ratkaisu. Nyt tehty selvitys summaaristen asioiden käsittelyn keskittämisestä on osa mainitun oikeusturvaohjelman toimeenpanoa.

Esitän kiitokseni hyvin tehdystä työstä selvitysmiehille, johtava kihlakunnanvouti Timo Heikkiselle ja laamanni Antti Savelalle, heidän sihteerinään toimineelle hovioikeuden viskaali Kaisa Teivaanmäelle sekä kaikille selvityksen syntyyn osallistuneille tahoille. Tiukasta aikataulusta huolimatta, työlle oli aikaa noin puoli vuotta sisältäen kesälomakauden, mietintö kattaa hyvin oikeusturvaohjelmaan ja selvitysmiesten toimeksiantoon kirjatut reunaehdot.

Selvitysmiesten tehtävänä oli arvioida mahdollisuudet keskittää summaariset riita-asiat muutamaan käräjäoikeuteen tai siirtää ne ulosottoviranomaisen käsiteltäviksi. Ja kuten juuri kuulimme, selvitysmiehet ehdottavat siirtoa ulosottoviranomaiselle. Säästöt olisivat selvityksen mukaan suuremmat ulosottoviranomaisessa. Uudistuksen toteuttamisen yhteydessä osa summaarisia asioita hoitavista käräjäoikeuksien kansliahenkilöistä siirtyisi ulosottoviranomaisen palvelukseen. Selvityksessä arvioidaan, että päällekkäisten työvaiheiden poistamisen, menettelyn automatisoinnin ja nykyistä pidemmälle viedyn erikoistumisen myötä voidaan aikaansaada säästöjä henkilötyövuosissa.

Bästa åhörare,
I utredningen har fördelarna och nackdelarna med de olika utvecklingsalternativen behandlats på ett omfattande sätt. Konsekvenserna av koncentreringen eller överföringen av dessa ärenden har betraktats med beaktande av bl.a. utvecklingen i antalet summariska tvistemål, kostnadseffektivitetsfrågor, möjligheterna att utnyttja olika ICT-lösningar, borgenärens och gäldenärens ställning, pågående strukturreformer och pensionsavgången.

[Selvityksessä käsitellään kehittämisvaihtoehtojen etuja ja haittapuolia laajasti. Keskittämisen tai siirron vaikuttavuutta ja vaikutuksia on tarkasteltu ottaen huomioon summaaristen riita-asioiden määrän kehitys, tavoiteltava kustannustehokkuus, ICT -teknologian hyödyntäminen, velkojan ja velallisen asema, rakenneuudistukset, henkilöstön eläköityminen jne. ]

Hyvät kuulijat,
Selvitysmiehet ottavat kantaa uusiin tiedoksiantomenetelmiin. Kustannuksia alentavina toimenpiteinä esitetään tavallisen postitiedoksiannon ja laajemman sähköisen tiedoksiannon käyttöönottoa, velallisen oikeusturvasta samalla huolehtien. Sähköistä asiointia lisättäisiin, menettelyä kaavamaistettaisiin ja eri tietojärjestelmien rajapintojen määrää minimoitaisiin. Henkilötyön vähenemisestä saadut hyödyt olisivat vastaavasti siirrettävissä alhaisempiin käsittelykustannuksiin.

Selvitysmiesten ehdotus ja siitä aiheutuvat jatkotoimet jäävät nyt harkittavaksemme. Nuo toimet on suunniteltava ja aikataulutettava huolellisesti. Useiden kustannustehokkuuden lisäämiseksi käynnistettävien tai jo käynnistettyjen muiden hankkeiden eteneminen joka tapauksessa puoltaa asian mahdollisimman pikaista ratkaisua, myös kun otetaan kantaa tarpeeseen uudistaa käräjäoikeusverkostoa. Säilyvätkö summaariset asiat käräjäoikeuksissa vai ei, tieto siitä on tärkeää.

Ratkaisulla on vaikutus myös ICT- hankkeisiin, erityisesti AIPA -hankkeeseen ja ulosoton tietojärjestelmän kehittämiseen. Ulosoton rakenneuudistushanke URA on käynnissä. Vielä tänä vuonna ministeriön linjattavaksi luovutetaan hankkeen toimenpidesuunnitelma kehittämiskohteineen. Summaaristen asioiden käsittelyä koskevalla ratkaisulla on suuri merkitys, ennen kaikkea henkilöstövaikutuksiensa vuoksi, hankkeen lähes kaikkiin osa-alueisiin. Kun nämä linjaukset ja ratkaisut on tehty, hanketta voidaan viedä eteenpäin paljon konkreettisemmalta pohjalta.

Selvitysmiehille ja sihteerille vielä kerran kiitokseni asiantuntevasta työstä.

Sivun alkuun