Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Yhdyskuntaseuraamusseminaarissa 15.1.2013

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2013 10.00
Puhe -

Hyvät seminaariosanottajat, bästa seminariedeltagare,

Suomalaisessa kriminaalipolitiikassa on viime vuosina toteutettu siirtymä kohti yhä avoimempia seuraamusmuotoja. Meillä on vuosikymmenien ajan ollut käytössämme kaksi hyvin toiminutta yhdyskuntaseuraamusta: nuorille rikoksentekijöille suunnattu ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksena käytettävä valvonta ja ehdonalaisen vapauden valvonta. Vähitellen 1990-luvulta lukien seuraamusjärjestelmään on myös otettu uusia yhdyskuntaseuraamuksia: yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus sekä runsaan vuoden käytössä ollut valvontarangaistus. Myös ehdottoman vankeusrangaistuksen loppuvaiheeseen liitettävissä oleva valvottu koevapaus on yhdyskuntaseuraamusten tavoin tuomitun henkilön omassa elinpiirissä täytäntöön pantava seuraamus.

Yhdyskuntaseuraamusten käyttö ja käytön lisääntyminen eivät pääosin ole aiheuttaneet suurempaa arvostelua. Yleisesti niitä pidetään uskottavina ja toimivina seuraamuksina ja sitä ne ovatkin. Yhdyskuntaseuraamusten suuri merkitys on siinä, etteivät ne katkaise tuomitun yhteyttä omaan yhteisöönsä, vaan päinvastoin tukevat hänen mahdollisuuksiaan elää yhteisössään. Yhdyskuntaseuraamukset sisältävät tarvittaessa intensiivistä kontrollia sekä tuomitun elämäntilanteeseen paneutuvia ja rikoksettoman elämän valmiuksien parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kontrollin, tuen ja toiminnantasapainoinen kokonaisuus voi antaa todellisia elämän suunnan muuttamisen mahdollisuuksia ja kokemuksia.

Den ökade användningen av samhällspåföljder har inte väckt någon större kritik och i allmänhet anses de vara trovärdiga och fungerande, vilket de också är. Den största fördelen med samhällspåföljder är att de inte bryter den dömdes kontakt med samhället utan att de tvärtom stöder möjligheter att leva som en del av samhället. Till en samhällspåföljd kan vid behov höra intensiv kontroll samt åtgärder som syftar till att utreda den dömdes livssituation och förbättra dennes möjligheter att leva ett brottsfritt liv. En balanserad helhet som består av kontroll, stöd och särskilda åtgärder kan ge den dömde möjlighet att ändra riktningen i livet.

Rikosseuraamusten täytäntöönpanossa on aivan viime vuosina otettu käyttöön uusia sähköisiä valvontamenetelmiä. Tämän on todettu olevan hyvä valvonnallinen lisä siirryttäessä avoimempiin seuraamuksen täytäntöönpanovaihtoehtoihin. Sähköisten valvontamenetelmien käyttö ei kuitenkaan ole poistanut eikä poista seuraamusten täytäntöönpanoon liittyvää vaikuttamistavoitetta, päinvastoin. Se, että henkilön liikkumista esimerkiksi vankilan tai kotinsa ulkopuolella pystytään tarvittaessa valvomaan aikaisempaa tehokkaammin, antaa mahdollisuuksia elää mahdollisimman normaalia elämää rikosseuraamuksen suorittamisesta huolimatta. Olennaista tässä on myös mahdollisuus käyttää yhteiskunnan normaalipalveluita.

Hyvät kuulijat, bästa åhörare,

Vajaa vuosi sitten yhdyskuntaseuraamusten kokonaisuudistusta valmistellut toimikunta antoi ehdotuksensa. Ehdotuksissa on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevat säännökset koottu yhteen lakiin. Toimikunnan ehdottamat yhdyskuntaseuraamusten sisällölliset muutokset liittyvät lähinnä tuomitun sosiaalisen selviytymisen edistämiseen ja rikoksettoman elämän valmiuksien lisäämiseen. Tässä tarkoituksessa toimikunta on ehdottanut muun muassa täsmennettäväksi mahdollisuuksia käyttää esimerkiksi päihdehuollon avohoidon ja laitoshoidon palveluita osana yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoa. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoon liittyvien toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa korostetaan jatkuvuuden turvaamista - jo aloitettua ja hyväksi todettua toimintaa ei pidä katkaista siksi, että tuomittu alkaa suorittaa rangaistusta tai siksi, että rangaistuksen suorittaminen päättyy.

Toimikunta on myös ehdottanut kahta uutta yhdyskuntaseuraamusmuotoa. Ensinnäkin alle 21-vuotiaana rikoksen tehneille otettaisiin käyttöön tiukennettu, valvonnalla tehostettu yhdyskuntapalvelu. Tällainen käytännön täytäntöönpanotyössä tarpeelliseksi koettu keino, jolla voidaan tukea nuoren edellytyksiä suorittaa rangaistuksensa yhdyskuntaseuraamuksena ja välttää vankilaan joutuminen vaikuttaa hyvin perustellulta. Käytännön täytäntöönpanotyössä on myös pidetty tällaista tiukennettua yhdyskuntapalvelua erittäin tärkeänä. Toimikunnan ehdottama toinen uusi yhdyskuntaseuraamusmuoto olisi sakkopalvelu, joka olisi ehdottoman vankeuden sijasta käytettävä sakon muuntorangaistus. Sakkopalvelun olennaisena sisältönä olisivat säännölliset ja suhteellisen tiheät valvontatapaamiset ja rikoksettoman elämän valmiuksia kehittävä toiminta. Sakkopalvelun kehittäminen toimivaksi seuraamukseksi edellyttää kuitenkin vielä useiden yksityiskohtien pohtimista.

Yhdyskuntaseuraamusten kehittämisen kannalta haluan erikseen nostaa esiin kaksi asiaa, joista jälkimmäiseen myös yhdyskuntaseuraamustoimikunta on etsinyt ratkaisua. Ensimmäinen asia nousi kuitenkin pinnalle vasta aivan äskettäin ja koskee järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenen soveltuvuutta yhdyskuntapalveluun. Mielestäni tätä asiaa pitäisi nyt tarkasti pohtia. Niin sanottu jengiläisyys saattaa jo nyt muodostaa esteen uudelle valvontarangaistukselle, jos riski rikollisen toiminnan jatkamiselle on olemassa. Myöskään yhdyskuntapalvelu ei välttämättä sovi kovin hyvin järjestäytyneiden rikollisryhmien jäsenille.

Toinen tärkeä asia johon pitää löytää ratkaisu on rikosseuraamusten täytäntöönpanonaikaisten toimintojen järjestämisestä syntyvien kustannusten maksaminen - kuuluuko valtion vai tuomitun henkilön kotikunnan maksaa nämä kustannukset? Tavanomainen tällainen tilanne on tuomitulle henkilölle tarpeelliseksi todetun päihdehuollon järjestämisestä syntyvä epäselvyys. Kaikki osapuolet ovat samaa mieltä, että päihdehuolto on tarpeen ja sen avulla kyettäisiin parantamaan henkilön valmiuksia elää rikoksetonta elämää. Seuraamuksen täytäntöönpano voi olla henkilöä itseään motivoiva vaihe aloittaa päihteiden käytön vähentämiseen tähtäävät toimet. Otollinen tilanne voi kuitenkin romuttua, jos valtion ja kunnan viranomaiset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kumman kuuluu maksaa mikäkin osuus kustannuksista. Tällainen tilanne on tietenkin kaikkien kannalta kestämätön ja yhteiskuntamme on löydettävä siihen kestävä ratkaisu. Ongelman ratkaisemiseksi kaikkien osapuolten on nyt puhallettava yhteen hiileen ja uskonkin, että tasapainoinen ratkaisu on löydettävissä. Rikosseuraamusten täytäntöönpanon olennainen tavoite parantaa tuomittujen mahdollisuuksia elää hyvää ja rikoksetonta elämää ei saa kaatua siihen, etteivät julkisen vallan toimijat voi ennakoida, kenen vastuulla on maksaa tuomitun elämänvalmiuksia parantava toiminta.

Jag vill i samband med diskussionen om förnyandet av samhällspåföljderna särskilt lyfta fram två aspekter, av vilka samhällspåföljdskommissionen också har påtalat den senare. Den första frågan kom däremot upp i debatten först alldeles nyligen och gäller huruvida samhällstjänst skall kan anses vara en lämplig påföljd för personer som hör till en grupp som sysslar med organiserad brottslighet. Det här är en fråga som vi nu grundligt måste överväga. Gängmedlemskap kan redan nu utgöra ett hinder för att dömas till det relativt nya övervakningsstraffet och man kan på goda grunder ifrågasätta huruvida samhällstjänst är en passlig påföljd för gängmedlemmar.

Den andra frågan gäller vem som ska stå för kostnaderna för åtgärderna som vidtas i samband med verkställighetenav straffpåföljden - är det staten eller den dömdes hemkommun? Frågan aktualiseras till exempel när det har konstaterats vara nödvändigt att ordna missbrukarvård för den dömde. Om staten och kommunen inte kan komma överens om vem som ska stå för vilken del av kostnaderna kan man gå miste om detta tillfälle. Så här får det inte vara. Samhället som helhet måste finna en lösning på denhär frågan och alla berörda instanser måste nu arbeta tillsammans för att hitta en lösning som alla kan omfatta. Den dömdes förutsättningar att leva ett liv utan brottslighet får inte äventyras av att den offentliga makten inte kan slå fast vem som skall stå för kostnaderna.

Hyvät seminaariosanottajat, bästa seminariedeltagare,

Yhdyskuntaseuraamukset ovat vakiintuneet uskottavaksi ja toimivaksi osaksi seuraamusjärjestelmäämme. Edellä todetun toimikuntatyön pohjalta oikeusministeriössä on kuluvana vuonna valmistelussa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskeva lainsäädännön kokonaisuudistus. Siinä on siis kyse sekä olemassa olevan tilanteen kokoamisesta yhteen lakiin että tarpeellisiksi havaittujen, pienehköjen uudistustarpeiden toteuttamisesta. Tässä mielessä nyt alkava yhdyskuntaseuraamusseminaari on mitä ajankohtaisin. Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano on kuitenkin ajankohtaisimmillaan joka päivä näitä seuraamuksia täytäntöönpantaessa eri puolilla maata erilaisissa paikoissa mutta samat, tärkeät tavoitteet mielessään: vankeudelle on toimiva ja vaikuttava vaihtoehto. Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehet sekä palvelupaikkojen ja toimintavelvoitepaikkojen yhdyshenkilöt ovat tehneet mahdolliseksi sen, että voimme kehittää yhdyskuntaseuraamusjärjestelmäämme erittäin vakaalta pohjalta. Avaan tämän seminaarin hyvillä mielin, sillä paljon on tehty nykytilanteeseen päästäksemme ja paljon on vielä mahdollista tehdä, jotta yhdyskuntaseuraamusjärjestelmä olisi yhä toimivampi ja vaikuttavampi.

Kiitos huomiostanne ja antoisaa seminaaripäivää! Jag vill tacka för er uppmärksamhet och önska er en givande seminariedag!

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun