Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Justitieministeriets förslag till anslag i statsbudgeten för 2019

Justitieministeriet
9.8.2018 10.28
Pressmeddelande

Justitieministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 968 miljoner euro inom sitt förvaltningsområde för 2019. Anslagsnivån har ökat med cirka 36 miljoner euro jämfört med det innevarande året, när man räknar bort de årligen växlande valutgifterna. Ökningen beror på bl.a. lönejusteringar och utbetalningar av ersättningar i anslutning till den s.k. WinCapita-helheten.

Av anslagen riktas 43 procent till domstolarna och rättshjälpen, 23 procent till verkställighet av straff, 10 procent till utsökningsväsendet och konkursbevakningen, 5 procent till åklagarna och 19 procent till andra utgifter.

Rättsskyddet ska utvecklas och anpassas till den allt stramare ekonomin utgående från reformprogrammet för rättsvården och dess uppdateringar. Åtgärder ska garantera medborgarnas rättssäkerhet, göra det möjligt för rättsvården att koncentrera sig på sina kärnuppgifter, minska brottsligheten och utveckla påföljdssystemet.

Från ingången av 2019 finns det 20 tingsrätter i stället för nuvarande 27. Målet med reformen är att öka effektiviteten och samtidigt utnyttja domarnas kompetens på ett mångsidigare sätt än hittills. Avsikten är att behandlingen av summariska tvistemål från september 2019 centraliseras till nio tingsrätter.

Ekonomi- och skuldrådgivningen till rättshjälpsbyråerna

Uppgifterna i anslutning till ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälpsbyråerna i början av 2019. Rättshjälpsbyråerna anvisas 12,7 miljoner euro för ekonomi- och skuldrådgivningen, vilket innebär en ökning med 3 miljoner euro jämfört med ekonomi- och skuldrådgivningens nuvarande finansieringsnivå. Antalet personal vid rättshjälpsbyråerna ökar med cirka 175 årsverken på grund av överföringen av uppgifterna i anslutning till ekonomi- och skuldrådgivningen.

Domstolarna anvisas ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för att underlätta situationen för överskuldsatta och för en snabb handläggning av ärenden. Utsökningsväsendet får ett tillägg på en miljon euro för effektivisering av rådgivning för gäldenärer.

För utbetalning av skadestånd som dömts ut till målsägarna i WinCapita-målet föreslås ett anslag på 20 miljoner euro. Ersättningar kan emellertid betalas högst i den mån som ekonomisk vinning av brott i anknytning till målet har drivits in.

Tilläggsfinansiering för skärpning av straff

Målet är att det straffrättsliga ansvaret ska realiseras effektivt, att brottsligheten och dess negativa följder ska minska och att säkerheten och känslan av säkerhet ska öka.

Regeringen lämnar till riksdagen propositioner som har samband med budgetpropositionen och som gäller skärpning av bestämmelserna om villkorligt fängelse och övervakning av villkorlig frihet. När det gäller villkorligt fängelse ska övervakning införas som en tilläggspåföljd också för gärningsmän som fyllt 21 år. För de merutgifter som av dessa förändringar föranleds Brottspåföljdsmyndigheten år 2019 föreslås en finansiering på 1,8 miljoner euro.

Riksdags-, landskaps- och Europaparlamentsval

År 2019 ordnas riksdagsval och Europaparlamentsval samt landskapsval som ingår i landskaps- och vårdreformen. Eftersom justitieministeriets budgetförslag 2019 lämnades till finansministeriet i maj 2018 var det inte möjligt att i det beakta att landskapsvalet skjuts upp från innevarande år till maj 2019, vilket meddelades i juni. Avsikten är att de anslag som behövs för landskapsvalet tas in i budgetpropositionen i regeringens budgetförhandlingar. Det har reserverats 31 miljoner euro för riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet.

Ytterligare information: Tapio Laamanen, ekonomidirektör, tfn 02951 50290, Kari Kiesiläinen, avdelningschef, överdirektör, tfn 02951 50138 (domstolarna), Arto Kujala, avdelningschef, överdirektör, tfn 02951 50408 (Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarna)

Justitieministeriets förslag av den 15 maj 2018 till förvaltningsområdets anslag och inkomster för 2019 (pdf) (på finska)

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2019

Sivun alkuun