Hyppää sisältöön
Media

Rådet för brottsförebyggande informerar
Utbildning behövs i det lokala brottsförebyggande arbetet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2021 16.06
Pressmeddelande

Vid uppföljningen av det nationella programmet för brottsförebyggande 2016–2020 framkom de lokala aktörernas utbildningsbehov. Det är också viktigt att i allt högre grad engagera organisationerna i samarbetet runt om i Finland.

Riktlinjerna för programmet Trygga tillsammans, som utarbetats av rådet för brottsförebyggande, godkändes genom ett principbeslut av statsrådet i november 2016. Programmet fokuserade på att främja den lokala delaktigheten. Genomförandet av programmets fem mål och 29 åtgärder utvärderades med hjälp av enkäter som skickades till samarbetspartner, kommuner och organisationer.

Ett av målen med programmet var att koppla det brottsförebyggande arbetet till kommunens övriga planer. Detta mål främjades bland annat genom att inkludera indikatorer som är viktiga med tanke på brottsförebyggande i de elektroniska välfärdsberättelserna.

En del av åtgärderna för att förbättra det brottsförebyggande samarbetet och nätverken mellan myndigheterna, näringslivet, organisationerna och medborgarna gav goda resultat, medan en del av dessa åtgärder visade sig inte ha någon konkret effekt. Enligt enkäterna ökade dock samarbetet i kommunerna mellan 2017 och 2020. 

Det tredje målet var att öka kunnandet inom det brottsförebyggande arbetet. Under programmets gång utarbetades utbildningsmaterial om metoder för brottsförebyggande och ordnades utbildningar, men enligt enkäterna bör man fortsätta med detta arbete.

Målet var också att i högre grad höra invånarna och olika frivilligorganisationer vid planeringen av den brottsförebyggande verksamheten. Enkäterna tyder på att hörandet av invånarna har ökat något under programperioden, men att det fortfarande ligger på en mycket låg nivå. Sårbara grupper har dock kunnat nås bättre med hjälp av kommunikation, och här har organisationerna spelat en stor roll.

Programmets femte mål, att öka medborgarnas möjligheter att delta i och påverka förebyggandet av brott, gav goda resultat. Ett exempel på detta är den s.k. Forssamodellen som baserar sig på dialog och som vann den europeiska brottsförebyggande tävlingen 2018. Ett annat exempel är att kommunerna i högre grad infört deltagande budgetering.

Det lokala brottsförebyggande arbetet behöver fortfarande utvecklas

Enligt uppföljningen av programmet för brottsförebyggande varierar genomförandet av det lokala omfattande samarbetet i kommunerna, och samarbetet når inte nödvändigtvis alla aktörer och organisationer som utför förebyggande arbete. På nationell nivå sker däremot en viss överlappning av arbetet. På grund av detta har justitieministeriet inlett en utredning om organiseringen av den brottsförebyggande verksamheten i Finland. Andra utvecklingsbehov är att stärka informationsstyrningen och motivationen, påverka de bakomliggande faktorerna till brottslighet och utvärdera det brottsförebyggande arbetet.

– Vid uppföljningen noterades att många myndigheter eller organisationer inte anser att de arbetar med att förebygga brottslighet. Brottsförebyggandets roll och möjligheterna till förvaltningsövergripande samarbete på lokal nivå bör förtydligas. Det är fråga om många vardagliga åtgärder på gräsrotsnivå genom vilka vi också kan förebygga brottsligheten bland unga, säger professor Sakari Melander, ordförande för rådet för brottsförebyggande. 


Mer information: Saija Sambou, specialsakkunnig, tfn 0295 150 352, [email protected]

Utredning om genomförandet av programmet Trygga tillsammans (på finska)
 

Sivun alkuun