Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

De temporära ändringarna i indrivningslagen fortsätter

Justitieministeriet
22.4.2021 14.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att giltighetstiden för bestämmelserna om maximibeloppen för de indrivningskostnader som tas ut av företag förlängs. Syftet är att underlätta situationen för företag i ekonomiska svårigheter.

I indrivningslagen har det sedan ingången av året temporärt funnits detaljerade bestämmelser om kostnaderna för indrivning av andra fordringar än konsumentfordringar. För att regleringen ska vara enhetlig gäller bestämmelserna också andra företagsfordringar än konsumentfordringar, till exempel fordringar där gäldenären är ett bostadsaktiebolag eller en förening. Det centrala syftet med att begränsa maximibeloppen är att förhindra att företag som råkat i betalningssvårigheter på grund av coronavirusläget drabbas av ännu större ekonomiska påfrestningar på grund av höga indrivningskostnader.

De nuvarande bestämmelserna gäller till utgången av juni 2021. Enligt förslaget ska de temporära bestämmelserna om maximibeloppen för indrivningskostnader för andra fordringar än konsumentfordringar tillämpas från juli 2021 till våren 2022.

Det föreslås också att begränsningarna i bruket av tratta, som ofta används vid indrivning av företagsfordringar, förlängs till utgången av september. Med tratta avses en betalningsuppmaning med hot om att underlåtelse att iaktta betalningsuppmaningen offentliggörs. Det föreslås det att tidsfristen för att protestera en tratta, alltså den tid efter vilken trattan kan offentliggöras eller anmälas för anteckning i kreditupplysningsregistret, förlängs temporärt från 10 dagar till 21 dagar. Målet med att förlänga tidsfristen för att protestera en tratta är att underlätta företagens situation genom att ge dem mer tid att sköta sina ekonomiska angelägenheter efter det att trattan tagits emot. Den temporära förlängningen av tiden för att protestera tratta ska gälla till våren 2022.

Ytterligare information:
Mirja Kapraali, specialsakkunnig, tfn 0295 150 033, [email protected]
Jussi Päivärinne, lagstiftningsråd, tfn 0295 150122, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Sivun alkuun