Hyppää sisältöön
Media

ILO-sopimuksen ratifiointiesitys eduskunnalle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2014 13.31
Tiedote -

Hallituksen esitys alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen nro 169 hyväksymisestä annettiin tänään eduskunnalle.

Yleissopimuksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että alkuperäis- ja heimokansat voivat nauttia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ilman esteitä ja syrjintää sekä osallistua sellaisten asioiden valmisteluun, jotka voivat vaikuttaa välittömästi niihin. Alkuperäis- j a heimokansojen tulee saada säilyttää kulttuurinsa ja kehittää sitä omien tavoitteidensa mukaisesti. Ratifioimalla yleissopimuksen Suomi vahvistaisi kansainvälisesti sitoutumistaan näiden tavoitteiden turvaamiseen.

Yleissopimuksen mukaan sopimusvaltiot panevat sopimusmääräykset täytäntöön toimenpitein, joiden laatu ja laajuus ratkaistaan joustavasti kunkin maan erityisolosuhteet huomioon ottaen. Suomen erityisolosuhteisiin kuuluu, että asutus on saamelaisten kotiseutualueella yhteiskunnallisista ja maantieteellisistä syistä muodostunut vuosisatojen aikana sellaiseksi, että saamelaiset ja muu väestö ovat asuttaneet osin samoja alueita ja harjoittaneet osin samoja elinkeinoja. Yleissopimuksen tarkoituksena ei ole riistää muulta väestöltä sen pitkäaikaiseen käyttöön perustuvia oikeuksia.

Suomen kansallinen ratkaisu lähtee siitä, ettei saamelaisten kotiseutualueella oleviin maa- javesialueisiin kohdistuvia omistus- ja hallintaoikeuksia muuteta. Sen sijaan kehitetään saamelaisten oikeuksia osallistua saamelaisten kotiseutualueella olevien valtion maa- ja vesialueiden käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon samoin kuin saamelaisten oikeutta käyttää näitä alueita saamelaiskulttuurin harjoittamiseen, ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Kansallinen ratkaisu on kirjattu hallituksen esitykseen sisältyvään selitykseen. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yleissopimukseen annettavan selityksen, jossa Suomen hallitus ja saamelaiskäräjät toteavat yhteisymmärryksensä yleissopimuksen ja erityisesti sen maaoikeuksia koskevan 14 artiklan määräysten täytäntöönpanon pohjasta Suomessa. Selitykseen on kirjattu hallituksen ja saamelaiskäräjien yhteisymmärrykseen perustuva kansallinen ratkaisu siitä, miten yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan ja pannaan täytäntöön Suomessa.

Hallituksen esitys sisältää ehdotuksen myös Metsähallituksesta annetun lain muuttamiseksi. Lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset saamelaisten kotiseutualueella olevien valtion maa- ja vesialueiden hoidon ja käytön suunnittelusta sekä saamelaiskulttuurin heikentämiskiellosta. Metsähallituksella olisi velvollisuus selvittää yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa saamelaisten kotiseutualueella valtion maa- ja vesialueiden hoitoon ja käyttöön liittyvien suunnitelmien vaikutuksia saamelaisille alkuperäiskansana.

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, puh. 02951 50318, ja
neuvotteleva virkamies Camilla Busck-Nielsen, puh. 02951 50278

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun