Hoppa till innehåll
Media

Proposition om ratificering av ILO-konventionen till riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2014 13.31
Pressmeddelande -

Regeringens proposition om godkännande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk överlämnades i dag till riksdagen.

Konventionens centrala mål är att säkerställa att ursprungsfolk och stamfolk kan åtnjuta mänskliga rättigheter och grundläggande friheter utan hinder och diskriminering samt delta i beredningen av åtgärder som direkt kan påverka dem. Ursprungsfolk och stamfolk ska få bevara sin kultur och utveckla den i enlighet med sina egna mål. Genom att ratificera konventionen stärker Finland sitt internationella engagemang för att trygga dessa mål.

Enligt konventionen ska konventionsstaterna verkställa konventionsbestämmelserna genom åtgärder vilkas art och omfattning bestäms på ett flexibelt sätt med hänsyn till varje lands speciella förhållanden. Till Finlands speciella förhållanden hör att bosättningen i samernas hembygdsområde av samhälleliga och geografiska orsaker under århundradenas lopp har utvecklats så att samerna och den övriga befolkningen har bebott delvis samma områden och delvis utövat samma näringar. Syftet med konventionen är inte att beröva den övriga befolkningen rättigheter som grundar sig på långvarig användning.

Utgångspunkten i Finlands nationella lösning är att ägande- eller besittningsrättigheter i fråga om land- och vattenområden i samernas hembygdsområde inte ändras. Däremot ska rätten för samerna att delta i och påverka planering och beslutsfattande som gäller användningen av statens land- och vattenområden i samernas hembygdsområde samt samernas rätt att använda dessa områden för att utöva, upprätthålla och främja samekulturen utvecklas.

Den nationella lösningen noteras i förklaringen som ingår i regeringspropositionen. I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna den förklaring till konventionen, där Finlands regering och sametinget i Finland uttrycker sitt samförstånd som grund för hur konventionen och särskilt bestämmelserna i artikel 14 ska verkställas i Finland. I förklaringen som baserar sig på ett samförstånd mellan Finlands regering och sametinget noteras den nationella lösningen för hur konventionsbestämmelserna ska tillämpas och verkställas i Finland.

I propositionen föreslås också att lagen om Forststyrelsen ändras så att i den intas bestämmelser om planering av skötsel och nyttjande av statens land- och vattenområden inom samernas hembygdsområde samt förbud mot försämring av samekulturen. Forststyrelsen ska enligt förslaget vara skyldig att i samarbete med sametinget och skolternas byastämma utreda vilka konsekvenser planer som hänför sig till användning av statens land- och vattenområden inom samernas hembygdsområde har för samerna som ursprungsfolk.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Sami Manninen, tfn 02951 50318, och
konsultativ tjänsteman Camilla Busck-Nielsen, tfn 02951 50278

Regeringspropositionens översättningar till nordsamiska och enaresamiska finns som bilaga till det finskspråkiga pressmeddelandet på webbplatsen oikeusministerio.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen