Hyppää sisältöön
Media

Förslaget av kommittén som berett en reform av sametingslagen på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2018 11.45 | Publicerad på svenska 19.6.2018 kl. 13.22
Pressmeddelande

Ett propositionsutkast med förslag till ändring av sametingslagen har i dag sänts ut på remiss. Utlåtanden om förslaget ska lämnas in senast den 27 juli. Målet är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i början av höstsessionen.

Kommittén som bereder en revidering av sametingslagen har utarbetat ett propositionsutkast som nu skickas ut på remiss. Arbetet i kommittén som justitieministeriet tillsatte i november 2017 har baserat sig på de grundläggande fri- och rättigheter och andra skyldigheter som anges i grundlagen och Finlands internationella förpliktelser vad gäller de mänskliga rättigheterna samt FN:s deklaration om urfolks rättigheter.

De viktigaste förslagen i propositionsutkastet

Målet med kommitténs förslag är att revidera de delvis föråldrade bestämmelserna i sametingslagen och avhjälpa de problem som upptäckts i hur de fungerar. Förslaget syftar till att uppdatera de grundläggande bestämmelserna som gäller den autonomi som samerna tillförsäkrats enligt grundlagen, ett fungerande valsystem och sametingets uppgifter.

Rösträtt i val till sametinget

Det föreslås att lagen ändras så att det klart anges att det i lagen är fråga om rätten att rösta i valet till sametinget, dvs. rätten att bli antecknad i vallängden.   

Enligt förslaget ska rösträtt i valet till sametinget på samma sätt som nu förutsätta samtycke till ansökan om att upptas i vallängden. Bestämmelsen ska på samma sätt som enligt den gällande lagen innehålla objektiva kriterier förutom ett subjektivt samtycke. De egentliga lagstadgade förutsättningarna för rösträtt skulle vara att personen själv eller åtminstone någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar eller far- eller morföräldrarnas föräldrar har lär sig samiska som första språk eller att åtminstone någondera av hans eller hennes föräldrar är eller har varit antecknad som röstberättigad vid val av delegationen för sameärenden eller sametinget.

Den föreslagna bestämmelsen är ett steg mot samnordiska kriterier för ansökan om att upptas i vallängden och den motsvarar i stort sett bestämmelsen som gäller samma sak i den nordiska samekonventionen som fastställts preliminärt 2017. Den nya bestämmelsen skulle träda i kraft efter följande val till sametinget.

Kommittén föreslår att följande val till sametingen skjuts fram med ett år till 2020 för att trygga en tillräckligt lång övergångsperiod.

Sametingets ställning och uppgifter

Till sametinget hör enligt den nuvarande lagen de ärenden som angår samernas språk och kultur samt deras ställning som urfolk. Enligt förslaget ska bestämmelsen kompletteras med uppgiften att främja tillgodoseendet av samernas urfolksrättigheter.

Idag lämnar sametinget årligen en berättelse till statsrådet. Enligt förslaget ska berättelsen lämnas till riksdagen, vilket skulle betona sametingets ställning och betydelsen av självstyrelse. 

Utveckling av förhandlingsplikten i riktning mot samarbete

Enligt sametingslagen ska myndigheterna förhandla med sametinget om vissa ärenden som kan inverka på samernas ställning som ett urfolk. Enligt förslaget ska bestämmelsen förnyas så att det föreskrivs om en samarbets- och förhandlingsplikt. Med ändringen uttrycks en strävan efter att uppnå samförstånd och samtycke, vilket dock inte innebär någon vetorätt. På detta sätt skulle bestämmelsen bättre än för närvarande uppfylla de krav som har utvecklats inom folkrätten och enligt vilka förhandlingar ska vara uppriktiga och ske vid rätt tidpunkt samt att det ska finnas en gemensam kunskapsgrund som är tillräcklig med tanke på ärendet.

Precisering av valbestämmelserna samt systemet för omprövning och ändringssökande

Förslaget syftar till att precisera de nuvarande valbestämmelserna liksom även systemet för omprövning och ändringssökande. Framöver ska en valnämnd tillsättas genast när sametinget inleder sin valperiod, och tidsfristerna för att ansöka om upptagande i vallängden ska tidigareläggas. Dessa ändringar syftar till att säkerställa att det finns tillräckligt med tid för behandlingen av ansökningarna och ett eventuellt ändringssökande.

Dessutom föreslås att det i fortsättningen i anslutning till sametingen ska tillsättas en omprövningsnämnd bestående av en lagfaren ordförande och tre ledamöter. Nämnden ska vara självständig och oberoende i sin verksamhet.  Omprövningsnämnden ska behandla de omprövningsyrkanden som gäller anteckningar i vallängden. Ändring i omprövningsnämndens beslut ska sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ytterligare information:

Pekka Hallberg, kommitténs ordförande, juris doktor, tfn 050 5003 180

Tiina Sanila-Aikio, sametingets ordförande, tfn 050 300 1780, [email protected]

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, fornamn.efte[email protected], tfn 02951 50018, [email protected] 

Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, tfn 02951 50293, [email protected]

Mer om projektet:

Begäran om utlåtande och utkast till regeringens proposition i tjänsten utlåtande.fi 

Information om projektet http://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM077:00/2017

Sivun alkuun