Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar för att stärka bekämpningen av bedrägerier riktade mot EU-medel

Justitieministeriet
3.5.2018 13.22
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår lagändringar för att genomföra direktivet om bekämpning av bedrägerier som riktar sig mot EU:s finansiella intressen. Direktivet gäller bl.a. skatte- och subventionsbedrägerier riktade mot EU:s medel.

- Missbruk av EU-medel är en allvarlig fråga som vi måste ingripa i allt mer effektivt. Det är viktigt att skapa nya medel för att åtgärda detta problem på EU-nivå, säger justitieminister Antti Häkkänen.

De föreslagna ändringarna syftar till att förbättra möjligheterna att förhindra och utreda sådana brott för vilka det behövs gränsöverskridande samarbete. Direktivet är av betydelse även för europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) som håller på att inrättas, eftersom EPPO för sin del kommer att svara för utrednings- och lagföringsåtgärder vid brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen.

Arbetsgruppen föreslår att man slopar kravet på dubbel straffbarhet i fråga om brott riktade mot EU:s finansiella intressen som begåtts utanför Finland, om brottet har begåtts av en finsk medborgare eller en person som vid gärningstidpunkten eller när rättegången inleds är varaktigt bosatt i Finland.

I fråga om subventionsmissbruk ska det föreskrivas om en grov gärningsform som ska tillämpas då det subventionsbelopp som är föremål för brottet är synnerligen stort. Straffet för grovt subventionsmissbruk ska vara fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Straffbestämmelsen om missbruk av tjänsteställning ska enligt arbetsgruppens förslag ändras så att den kan tillämpas även på en riksdagsledamot vars uppgift är att förvalta penningmedel eller annan egendom, om riksdagsledamoten agerar i strid med egendomens syfte och därigenom skadar eller försöker skada unionens finansiella intressen.

Straffbestämmelserna om missbruk av tjänsteställning och grovt missbruk av tjänsteställning ska mer omfattande än för närvarande kunna tillämpas på en utländsk tjänsteman om gärningen utgör sådan förskingring som avses direktivet.

Straffansvaret för juridiska personer, dvs. företag eller sammanslutningar, ska utvidgas. Juridiska personer ska kunna dömas till straff för skattebedrägeri och grovt skattebedrägeri som avser mervärdesskatt. Juridiska personers straffansvar ska tillämpas även på bedrägeri och grovt bedrägeri, om gärningen utgör ett sådant bedrägeri mot EU:s finansiella intressen som avses i direktivet.

Därtill föreslås att statens revisionsverk utöver sina nuvarande anmälningsskyldigheter ska vara skyldig att underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska unionens andra behöriga myndigheter om brott som riktar sig mot EU:s finansiella intressen.

Ytterligare upplysningar: Lauri Rautio, specialsakkunnig, tfn 02951 50380, e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Sivun alkuun