Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp föreslår ändringar för att göra konkursförfarandet snabbare och förtydliga konkursboets miljöansvar

Justitieministeriet
16.4.2018 15.27
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i konkurslagen. Syftet är att förenkla, försnabba och digitalisera konkursförfarandet samt att förtydliga när miljölagstiftningen ska tillämpas i samband med konkurs.

- Jag har bett arbetsgruppen lägga fram förslag till att förbättra konkursförfarandet. Snabbare konkursförfaranden är en viktig del av att arbetet för att stärka företagens verksamhetsmiljö och påverka incitamenten för företagande. I synnerhet unga bör sporras till att ta risker och företagande. Det ligger i såväl borgenärens som gäldenärens intressen att vi har effektiva och snabba konkursförfaranden. I den kommande remissbehandlingen samlar vi in kommentarer och idéer för att förbättra konkursförfarandet. Efter det drar jag riktlinjer för hur man går vidare med beredningen, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

Enligt förslaget ska utredningen av skulder vid konkursförfarande förenklas genom att lindra kraven på boförteckningens innehåll. Av boförteckningen ska i fråga om skulder framgå enbart de största borgenärerna och en uppskattning av det totala beloppet av skulderna, vilket minskar borgenärernas arbete när det gäller att anmäla fordringar speciellt i samband med konkurser som förfaller. För närvarande ska alla skulder framgå av boförteckningen.

Det föreslås också att om ett stort antal borgenärer har konkursfordringar som hänför sig till samma grund eller till en grund av samma slag och det inte råder någon oklarhet om grunden för fordringarna och deras belopp, ska boförvaltaren beakta fordringarna utan bevakning. Förslaget förbättrar i synnerhet konsumentborgenärernas ställning t.ex. då en nätbutik går i konkurs.

Bestämmelserna om övervakning av tidsfrister ska effektiviseras

Arbetsgruppen föreslår också att regleringen som gäller konkursförfarandets tidsfrister och övervakningen av iakttagandet av tidsfristerna ska effektiviseras. Om tidsfristen för att göra boförteckningen och gäldenärsutredningen överskrids, ska boförvaltaren enligt förslaget föra in orsaken till dröjsmålet i det elektroniska ärendehanteringssystemet för konkursärenden. Boförvaltaren ska göra framställningen om att konkursen ska förfalla eller bestämma bevakningsdag inom en månad efter att boförteckningen har blivit klar, och om denna tidsfrist överskrids, ska orsaken till dröjsmålet också i detta falla anges. Ändringarna uppskattas förkorta konkursförfarandet med veckor eller till och med månader, beroende på fallet.

Arbetsgruppen vill också främja digitaliseringen av konkursförfarandet genom att utöka möjligheterna att lämna in uppgifter och dokument elektroniskt. Boförvaltarna ska bli skyldiga att använda det elektroniska ärendehanteringssystemet för konkursärenden.

Miljöansvaren ska förtydligas

Arbetsgruppen föreslår att konkursboets miljöansvar förtydligas så att det av lagen tydligt framgår till vilken del konkursboet svarar för miljöansvaret på egen bekostnad och till vilken del boet inte har handlingsskyldighet och kostnadsansvar. För närvarande är läget juridiskt sett oklart, eftersom det inte finns bestämmelser om hur skyldigheterna enligt miljölagstiftningen tillämpas i samband med konkurs.

Enligt arbetsgruppens förslag ska konkursboet utan dröjsmål vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga eller begränsa förorening av miljön eller betydande skadliga förändringar i miljön, om föroreningen eller de skadliga förändringarna i miljön medför eller hotar att medföra en allvarlig risk eller allvarlig olägenhet för hälsan eller miljön. Konkursboet ska också svara för avfallshanteringen när det gäller farligt avfall samt farliga kemikalier. Konkursboet ska inte vara skyldigt att vidta åtgärder i andra än de situationer som avses i konkurslagen.

Reformen syftar till att minska tvister samt förhindra uppkomsten av allvarliga miljörisker eller att miljörisker som redan uppstått förvärras. 

Enligt arbetsgruppen bör konkursboets miljöansvar också begränsas så att dessa inte i onödan leder till att en konkurs förfaller eller ett konkursbo försätts i konkurs. Arbetsgruppen påpekar att det både med tanke på hanteringen av miljöriskerna och borgenärernas likabehandling är bättre att genomföra konkursförfarandet fullt ut än att konkursen förfaller.

- Det är viktigt att klargöra konkursboets miljöansvar. Arbetsgruppen har strävat efter en lösning som beaktar både miljöaspekterna och borgenärernas likabehandling, säger minister Häkkänen.

Arbetsgruppens förslag ska nu sändas ut på remiss. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2018.

Ytterligare upplysningar:

Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502, [email protected]

Tuukka Vähätalo, lagstiftningssekreterare, tfn 02951 50240, [email protected]

Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Sivun alkuun