Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa konkurssimenettelyn nopeuttamista ja säännöksiä konkurssipesän ympäristövastuusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2018 15.27
Tiedote

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa konkurssilain uudistamista. Tavoitteena on yksinkertaistaa, nopeuttaa ja digitalisoida konkurssimenettelyä sekä selventää sitä, milloin ympäristölainsäädäntöä sovelletaan konkurssitilanteissa.

- Olen pyytänyt työryhmältä esityksiä konkurssimenettelyjen parantamiseksi. Konkurssimenettelyjen nopeuttaminen on keskeinen osa yritysten toimintaympäristön vahvistamista ja vaikuttaa yrittäjyyden yleisiin kannusteisiin. Riskinottoon ja yrittäjyyteen tulisi kannustaa erityisesti nuoria. Tehokkaasti ja joutuisasti sujuva konkurssimenettely on niin velkojan kuin velallisen etu. Lausuntokierrokselta keräämme nyt vielä palautetta ja ideoita konkurssimenettelyn parantamiseksi. Sen jälkeen linjaan, miten asiassa edetään, oikeusministeri Antti Häkkänen toteaa.

Työryhmän ehdotuksen mukaan velkaselvittelyä yksinkertaistettaisiin keventämällä pesäluettelon sisältövaatimuksia. Pesäluettelon velkoihin merkittäisiin vain suurimmat velkojat ja arvio velkojen kokonaismäärästä, mikä vähentäisi velkojien työtä saatavien ilmoittamisessa etenkin raukeavissa konkursseissa. Nykyisin pesäluettelon velkoihin merkitään kaikki velat.

Jatkuvissa konkursseissa pesähoitajan tulisi ottaa huomioon perusteeltaan ja määrältään selvät saatavat ilman valvontaa, jos suurella määrällä velkojia on samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä konkurssisaatavia. Ehdotus parantaisi erityisesti kuluttajavelkojien asemaa esimerkiksi verkkokaupan konkurssissa.

Määräaikasääntelyä tehostettaisiin

Työryhmä ehdottaa myös, että konkurssimenettelyyn liittyvää määräaikasääntelyä ja sen noudattamisen valvontaa tehostettaisiin. Mikäli pesäluettelon ja velallisselvityksen tekemiseen annettu määräaika ylittyisi, tulisi pesänhoitajan perustella viivästys konkurssiasioiden sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Esitys konkurssin raukeamisesta tai valvontapäivän määrääminen olisi tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun pesäluettelo on valmistunut ja jos määräaika ylittyisi, tulisi antaa peruste ylittymiselle. Konkurssimenettelyn arvioidaan nopeutuvan tapauksesta riippuen viikkoja tai jopa kuukausia.

Lisäksi työryhmä edistäisi konkurssimenettelyn digitalisoimista lisäämällä mahdollisuuksia toimittaa tietoja ja asiakirjoja sähköisesti. Pesähoitajille tulisi pakolliseksi käyttää konkurssiasioiden sähköistä asianhallintajärjestelmää.

Ympäristövastuita selvemmiksi

Työryhmä ehdottaa konkurssipesien ympäristövastuita selvennettäväksi niin, että laista kävisi ilmi, miltä osin konkurssipesällä olisi velvollisuus huolehtia ympäristövastuista omalla kustannuksellaan ja miltä osin taas velvollisuutta ja kustannusvastuuta ei olisi. Tällä hetkellä tilanne on oikeudellisesti epäselvä, sillä ympäristölainsäädännön velvoitteiden soveltamisesta konkurssitilanteessa ei ole säädetty.

Työryhmän ehdotuksen mukaan konkurssipesän olisi ryhdyttävä välttämättömiin toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen tai merkittävän haitallisen muuttumisen ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi, jos terveydelle tai ympäristölle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa. Konkurssipesä vastaisi myös vaarallisen jätteen jätehuollosta sekä vaarallisista kemikaaleista. Konkurssipesällä ei kuitenkaan olisi vastuuta toimia muissa kuin konkurssilaissa säädetyissä tilanteissa.

Uudistuksella halutaan vähentää riitoja sekä estää vakavien ympäristöriskien syntyminen ja toisaalta jo syntyneiden tilanteiden paheneminen.

Työryhmän mukaan konkurssipesän ympäristövastuita tulisi myös rajoittaa niin, että tarpeettomat konkurssien raukeamiset ja konkurssipesien asettamiset konkurssiin voitaisiin välttää. Työryhmä huomauttaa, että konkurssin jatkuminen täysimittaisena on raukeamista parempi vaihtoehto niin ympäristöriskien hallinnan kuin velkojien yhdenvertaisuuden kannalta.

- On tärkeää selkeyttää konkurssipesien ympäristövastuita. Työryhmä on pyrkinyt löytämään ratkaisun, jossa huomioidaan niin ympäristönäkökohdat kuin velkojien yhdenvertainen kohtelu, ministeri Häkkänen toteaa.

Seuraavaksi työryhmän ehdotus lähtee lausuntokierrokselle. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2018.

Lisätiedot:

lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, puh. 02951 50502, [email protected]

lainsäädäntösihteeri Tuukka Vähätalo, puh. 02951 50240, [email protected]

Työryhmä mietintö

Sivun alkuun