Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetsgrupp föreslår att straffbarheten för terroristbrott utvidgas

Justitieministeriet
16.6.2020 11.59
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet föreslår att verksamhet med anknytning till terrorism ska bestraffas i större utsträckning än för närvarande.

I Finland är gärningar som hänför sig till främjande av en terroristgrupps verksamhet straffbara. Enligt arbetsgruppens förslag ska det också vara straffbart att en person har hand om uppgifter som är väsentliga med tanke på terroristgruppens brottsliga verksamhet. Sådana uppgifter kan vara av mycket olika art, t.ex. att delta i en terroristgrupps väpnade verksamhet, att bidra till ideologisk utbildning och aktionsberedskap som hänför sig till gruppens verksamhet samt att sörja för en terroristgrupps kommunikationstjänster eller informationsteknik. Det föreslås att brottsrubriceringen ändras till ”deltagande i en terroristgrupps verksamhet”.

- Terrorismbrott är brott som starkt äventyrar samhällets grundfunktioner och människors liv, hälsa och säkerhet. Lagarna om terroristbrott ska till alla delar vara uppdaterade. I Finland har vi redan en relativt omfattande lagstiftning. Den utvidgning som arbetsgruppen föreslår är ändå motiverad, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen föreslår inte att medlemskap i en terroristgrupp eller medlemskap i en terroristgrupp ska bestraffas, eftersom det skulle vara problematiskt att fastställa dem tillräckligt noggrant avgränsat och bevisa dem.

- Terroristorganisationerna för inte medlemsregister. Eftersom medlemskap i terroristorganisationer i allmänhet tar sig uttryck i aktivt deltagande i gruppens verksamhet är det motiverat att fästa uppmärksamhet vid deltagandet, konstaterar Henriksson.

Som ett nytt brott föreslår arbetsgruppen att offentlig uppmaning i anslutning till terroristbrott ska vara straffbar. Med detta avses t.ex. sådana meddelanden i massmedier eller sociala medier eller i en folksamling som innefattar en uppmaning eller ett incitament att rekrytera sig till en terroristgrupp eller begå ett terroristbrott.

För att en offentlig uppmaning avseende ett terroristbrott ska vara straffbar förutsätts det dock inte att uppmaningen uttryckligen leder till risk för att ett terroristbrott eller ett straffbart försök till det begås.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att finansiering av en offentlig uppmaning och resor till en annan stat för att begå ett uppmaningsbrott ska bli straffbara.

Straffbestämmelserna för terroristbrott är omfattande

Arbetsgruppen bedömde utifrån en internationell jämförelse som den gjort att de straffbestämmelser som gäller terroristbrott i Finland på det hela taget är omfattande jämfört med många andra europeiska stater.

Arbetsgruppen fäster också uppmärksamhet vid behovet av en helhetsbedömning av straffbestämmelserna i fråga om terroristbrott och i synnerhet av att förtydliga regleringen.

Mer information:

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected], och Jussi Matikkala, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected] 

Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, [email protected]

Arbetsgruppens betänkande: Bedömning av den nationella lagstiftningen om terroristbrott: är bestämmelserna tidsenliga och i överensstämmelse med regleringen i referensländerna?

Projektsida

Sivun alkuun