Bedömning av lagstiftningen om terroristbrott och beredning av behövliga lagstiftningsändringar

OM011:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM011:00/2020

Ärendenummer VN/933/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 26.2.2020 –

Datum för tillsättande 26.2.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 14/2021
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 20/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

  • Eduskunnan vastaus on ollut käsittelyssä VN ja TP –istunnoissa 22.12.2021. Lait on hyväksytty ja tulevat voimaan 01.01.2022. Säädösnumerot ovat 1267−1275/2021.

Riksdagens svar EV 185/2021

När det gäller hörande till en terroristgrupp eller terroristorganisation eller deltagande i deras verksamhet föreslås att straffbarheten utvidgas till att personen har hand om en uppgift som är väsentlig för en terroristgrupps terroristiska brottsliga verksamhet. Det föreslås att offentlig uppmaning i anslutning till terroristbrott ska vara straffbart som ett nytt terroristbrott. Det blir också straffbart att finansiera en sådan offentlig uppmaning eller att resa till en annan stat för att göra det. Dessutom föreslås det att det i bestämmelserna om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information görs de ändringar som det nya brottet förutsätter.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Kontaktperson
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 176
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bedöma behovet av att uppdatera den nationella lagstiftningen om terroristbrott och hur väl bestämmelserna stämmer överens med regleringen i de viktigaste europeiska referensländerna. Arbetsgruppen ska speciellt bedöma straffbestämmelserna om hörande till en terroristgrupp eller terroristorganisation eller deltagande i deras verksamhet och bereda behövliga lagändringar. Om ändringsbehov i dessa frågor kommer fram, ska arbetsgruppen utarbeta ett betänkande i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppen ska särskilt beakta lagstiftningen i de viktigaste referensländerna och speciellt i de övriga nordiska länderna.

Arbetsgruppen ska också beakta andra ministeriers beredning i lagstiftningsfrågor som har samband med terrorism. Arbetsgruppen ansvarar för samordningen av beredningen på statsrådsnivå för justitieministeriets del.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.