Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU vill underlätta bolagens verksamhet

Justitieministeriet
7.6.2018 13.55
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag för kännedom sänt riksdagen en skrivelse om kommissionens förslag till direktiv som gäller gränsöverskridande ändringar av bolagsformer, fusioner och delning. Målet är att underlätta utnyttjandet av etableringsfriheten i EU genom att föreskriva om överföring av aktiebolagets hemort och gränsöverskridande delning och genom att ändra och komplettera EU-regleringen om gränsöverskridande fusioner.

Förslaget hör till en serie initiativ som kommissionen har tagit och vars syfte är att förbättra verksamheten på den gemensamma marknaden och främja digitaliseringen i EU. Förslaget har föregåtts 2017 av kommissionens omfattande samråd av ett handlingsprogram för bolagsrätt.

Än så länge finns ingen EU-reglering om överföring av bolagets hemort och gränsöverskridande delningar. Direktivet om gränsöverskridande fusioner, som är från 2005, har i Finland genomförts genom aktiebolagslagen.

Effektiva och fungerande regler för gränsöverskridande företagsarrangemang bidrar till att förbättra de finländska bolagens möjligheter att organisera sina funktioner i EU-området. Dessutom underlättar dessa regler överföringen till Finland av ett sådant bolags verksamhet som har grundats i en annan EU-medlemsstat. För närvarande medför bestämmelser och förfaranden som avviker från varandra i de olika medlemsländerna onödiga kostnader och kan hindra ändamålsenliga arrangemang.

Statsrådet förhåller sig positivt till åtgärder med vilka utnyttjandet av företagens etableringsfrihet intensifieras och anser att det är viktigt att det i den reglering som gäller gränsöverskridande företagsarrangemang tas hänsyn till behoven hos olika bolag och deras intressegrupper. I samband med den fortsatta beredningen ska man dock  bl.a. sträva efter att förutsättningarna för arrangemangen bestäms exakt och proportionellt så att de inte i onödan begränsar utnyttjande av etableringsfriheten.

Behandlingen av förslaget inleddes i rådets arbetsgrupp för bolagsrätt i maj.

Ytterligare information: Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50558, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial

Sivun alkuun