Rätten till inflytande och initiativrätt

Enligt grundlagen har den enskilde rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Det allmänna ska främja människors möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller dem själva. Enligt grundlagen har röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram medborgarinitiativ för att föreslå en ny lag eller att en gällande lag ska ändras eller upphävas.

Grundlagen (731/1999) i Finlex

Webbtjänsten medborgarinitiativ.fi

Enligt kommunallagen har kommunens invånare och de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige ska se till att invånarna har mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Bestämmelserna om invånarnas rätt att delta i den nya kommunallagen trädde i kraft den 1 juni 2017.

Kommunallagen (410/2015) i Finlex

Webbtjänsten invånarinitiativ.fi

Ytterligare information

Niklas Wilhelmsson, enhetschef 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  0295150348  


Laura Nurminen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinitiativ  partiregister  val  röstning  0295150008