Rätten till inflytande och initiativrätt

Enligt grundlagen har den enskilde rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Det allmänna ska främja människors möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller dem själva. Enligt grundlagen har röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram medborgarinitiativ för att föreslå en ny lag eller att en gällande lag ska ändras eller upphävas.

Grundlagen (731/1999) i Finlex

Webbtjänsten Medborgarinitiativ.fi

Enligt kommunallagen har kommunens invånare och de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige ska se till att invånarna har mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Bestämmelserna om invånarnas rätt att delta i den nya kommunallagen trädde i kraft den 1 juni 2017.

Kommunallagen (410/2015) i Finlex

Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi

Regeringen har till riksdagen lämnat en proposition om inrättande av nya landskap fr.o.m. den 1 januari 2020. I regeringens proposition föreslås att det stiftas en landskapslag, där det föreskrivs om invånarnas rätt att delta i och påverka landskapets verksamhet.

Webbplatsen Regionreformen.fi

 

Ytterligare information

Niklas Wilhelmsson, yksikönpäällikkö 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  0295150348  


Laura Nurminen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinitiativ  0295150008