Rätten till inflytande och initiativrätt

Enligt grundlagen har den enskilde rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Det allmänna ska främja människors möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller dem själva. Enligt grundlagen har röstberättigade finska medborgare rätt att lägga fram medborgarinitiativ för att föreslå en ny lag eller att en gällande lag ska ändras eller upphävas.

Grundlagen (731/1999) i Finlex

Webbtjänsten medborgarinitiativ.fi

Enligt kommunallagen har kommunens invånare och de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige ska se till att invånarna har mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen samt de som äger eller besitter fast egendom i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som använder en tjänst som tillhandahålls av kommunen rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsten. Bestämmelserna om invånarnas rätt att delta i den nya kommunallagen trädde i kraft den 21 maj 2021.

Kommunallagen (410/2015) i Finlex

Webbtjänsten invånarinitiativ.fi

Från och med ingången av 2023 överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till 21 välfärdsområden. Undantaget är Helsingfors stad, som även i fortsättningen ansvarar för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet. Dessutom har HUS-sammanslutningen ett särskilt organiseringsansvar för uppgifter i anslutning till den specialiserade sjukvården inom sitt eget område.

Enligt lagen om välfärdsområden har medlemmar av ett välfärdsområde och de som använder välfärdsområdets tjänster rätt att delta i och påverka välfärdsområdets verksamhet. Fullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Välfärdsområdets medlemmar, det vill säga invånare i välfärdsområdet, kommuner i välfärdsområdet, sammanslutningar och stiftelser som har hemort i en kommun inom välfärdsområdet samt de som äger eller besitter fast egendom inom välfärdsområdet har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet. Dessutom har de som använder en tjänst som tillhandahålls av välfärdsområdet rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsten.

Justitieministeriet och Rättsregistercentralen bereder en ny e-tjänst där det är möjligt att lägga fram initiativ som gäller uppgifter och tjänster som hör till välfärdsområdena. Den nya e-tjänsten införs 2023.

Lagen om välfärdsområden (611/2021) i Finlex

Lag om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen i Finlex

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet (EU) 2019/788 har EU-medborgare rätt att påverka EU-politiken. Det europeiska medborgarinitiativet gör det möjligt för minst en miljon EU-medborgare att gemensamt uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram lagförslag i frågor som hör till något av kommissionens verksamhetsområden. 

Ett europeiskt medborgarinitiativ kan startas av en medborgarkommitté som består av minst sju EU-medborgare som har uppnått rösträttsåldern och som bor i minst sju olika medlemsstater. Som stöd för initiativet måste man samla in stödförklaringar från minst en miljon EU-medborgare i rösträttsåldern. I Finland är det Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som kontrollerar underskrifterna från finska medborgare och från EU-medborgare bosatta i Finland.

Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet (EU) 2019/788.

Anvisningar om hur ett europeiskt medborgarinitiativ kan läggas fram eller understöds finns på Europeiska medborgarinitiativets webbplats.

Ytterligare information

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinflytande  deltaganderätt  demokratipolitik  medborgarsamhälle  Telefon:0295150348   E-postadress:


Laura Nurminen, specialsakkunnig 
justitieministeriet, Avdelningen för demokrati och offentlig rätt, Demokrati och val medborgarinitiativ  partiregister  val  röstning  Telefon:0295150008   E-postadress: