Grupptalan

Grupptalan är EU:s gemensamma verktyg, som förbättrar konsumenternas rättigheter. Den baserar sig på EU:s direktiv om grupptalan.

Grupptalan för flera konsumenters räkning kan endast väckas av så kallade godkända enheter. En godkänd enhet kan vara en konsumentorganisation eller en lagstadgad myndighet. En konsumentorganisation måste hos justitieministeriet ansöka om att bli utsedd till godkänd enhet för att kunna företräda en konsumentgrupp. En enskild konsument kan inte väcka grupptalan. 

Godkända enheter i Finland 

Grupptalan kan väckas förutom i konsumentfrågor även i ärenden som gäller exempelvis dataskydd, finansiella tjänster, transporter och elektronisk kommunikation. 

En grupptalan gör det möjligt att kräva att en näringsidkares förfarande ska förbjudas. Dessutom är det möjligt att kräva gottgörelse för skada som åsamkats konsumenter.

Ansökan om att bli utsedd till godkänd enhet  

En konsumentorganisation kan ansöka om att bli utsedd till godkänd enhet genom en fritt formulerad skriftlig ansökan som lämnas in till justitieministeriets registratorskontor. 

I ansökan ska anges de uppgifter som behövs för att bedöma om kraven är uppfyllda.

I ansökan ska specificeras vilka typer av talan i lagen om utseende av organisationer som främjar konsumenternas gemensamma intressen till berättigade enheter (L 1102/2022 1 § 1 mom.) som ansökan gäller. En organisation kan ansöka om att bli utsedd för att väcka en eller flera typer av talan.

Krav som gäller för godkända enheter

En organisation som främjar konsumenters kollektiva intressen kan utses till godkänd enhet om

  1. den är en registrerad förening som avses i föreningslagen (503/1989),
  2. den har bedrivit faktisk verksamhet riktad till allmänheten för att skydda konsumenters intressen i minst tolv månader före ansökan om utseende,
  3. dess stadgeenliga syfte visar att den har ett berättigat intresse av att skydda konsumenters intressen enligt de unionsrättsliga bestämmelser som nämns i bilaga I till direktivet om grupptalan,
  4. den är av icke vinstdrivande natur,
  5. den inte har försatts i konkurs,
  6. den är oberoende och inte påverkas av personer som inte är konsumenter, i synnerhet inte av näringsidkare eller externa finansiärer som har ett ekonomiskt intresse av att väcka grupptalan,
  7. den har fastställt förfaranden för att förebygga i 6 punkten avsedd påverkan av personer som inte är konsumenter och att förebygga intressekonflikter mellan den godkända enheten, dess finansiärer och konsumenters intressen,
  8. den på lämpligt sätt, åtminstone på sin webbplats, offentliggör information på ett begripligt språk som visar att föreningen uppfyller de kriterier som avses i 1–7 punkten samt information om källorna till dess finansiering i allmänhet, dess organisations-, lednings- och medlemskapsstruktur, dess stadgeenliga syfte och dess verksamhet.

Lagstadgade godkända enheter i Finland för närvarande  

Konsumentombudsmannen
Konkurrens- och konsumentverket
Finansinspektionen, Transport- och kommunikationsverket
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Dataombudsmannen

Konsumentorganisation som utsetts till godkänd enhet

Konsumentförbundet rf