Hörande

Med hörande avses insamling av de viktigaste intressentgruppernas synpunkter, uppgifter och erfarenheter beträffande ärendet som håller på att beredas. Intressentgrupperna kan t.ex. delta i beredning av författningar. Dessutom kan intressentgruppernas synpunkter höras under beredningens gång (t.ex. under remissbehandlingen), genom informationsmöten eller på diskussionsforum. Intressenterna består av bl.a. myndigheter, sakkunniga, organisationer, företag och medborgarna.

Hörandet syftar till att trygga öppenheten av och förbättra kvaliteten på författningsberedningen. Genom att höra intressentgrupperna och genom deras deltagande får lagberedarna och beslutsfattarna sakkunniginformation och erfarenheter samt synpunkter på vilka verkningar ärendet som bereds har för de olika målgrupperna. Ett väl planerat och genomfört hörande främjar en effektiv beredning och ett effektivt beslutsfattande. Det underlättar också tillämpningen av författningarna, eftersom intressentgrupperna via hörandet får information om författningarna och deras syften.

Hörandet av intressegrupperna och deras deltagande styrs av statsrådets anvisningar om hörande vid författningsberedningen. Justitieministeriet gav 2016 nya anvisningar vilka ersätter statsrådets tidigare principbeslut om hörande vid författningsberedning. Som stöd för de uppdaterade anvisningarna har man också tagit fram material om processer och förfaranden vid hörande.

Anvisningen gäller beredningen av lagar, förordningar och föreskrifter som innehåller rättsnormer. Dessutom ska vid hörandeprocessen iakttas de bestämmelser som har utfärdats om öppenhet vid författningsberedningen och om hörandeförfarandet i bl.a. grundlagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, förvaltningslagen och språklagen.

Mer information:

Hörande vid författningsberedning (Finlex)