Valtioneuvoston kirjelmä OM/2022/220

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä (pakoterikosdirektiivi)

U 97/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150054
Asia
Komissio teki 2.12.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä (COM(2022) 684 lopullinen). Ehdotettu direktiivi sisältää vähimmäissäännökset unionin rajoittavien toimenpiteiden (pakotteiden) rikkomista koskevien rikosten määritelmistä ja niistä säädettävistä rangaistuksista sekä eräistä niihin liittyvistä asioista. Ehdotetulla direktiivillä pyritään varmistamaan, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 29 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 215 artiklan mukaisesti toteutettujen pakotteiden rikkominen on kaikissa jäsenvaltioissa rangaistavaa ja että rangaistussäännökset täyttävät yhteisen vähimmäistason.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotetun direktiivin vähimmäissäännöillä varmistettaisiin, että unionin asettamien pakotteiden rikkominen tai kiertäminen on kaikissa jäsenvaltioissa kattavasti rangaistavaa. Ehdotus edistää unionin asettamien rajoittavien toimenpiteiden tehokasta täytäntöönpanoa. Yhteiset vähimmäissäännökset voivat myös parantaa rajat ylittävää oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. Näin ollen ehdotettu direktiivi voi osaltaan edistää unionin arvojen turvaamista, kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta sekä demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistamista ja tukemista. Ehdotuksella ei arvioida olevan merkittäviä henkilöstövaikutuksia eikä henkilöstön lisäämiseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia. Mikäli pakoterikosten määrä tulisi kuitenkin lisääntymään komission direktiiviehdotuksen uusien rikosten ja rangaistusten määritelmien johdosta, tulisi tällä olemaan suora vaikutus näitä rikosasioita hoitavien viranomaisten tehtävien määrään.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen